Privacy Verklaring

Kinderopvang Le Papillon

Kinderopvang Le Papillon hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In <lit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderopvang Le Papillon houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. – verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, hier op willen wijzen en deze respecteren.
Als Buitenschoolse opvang Le Papillon zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Kinderopvang Le Papillon
Ekelen 3, 6652 DA Druten
Telefoon 0487-572085

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Kinderopvang Le Papillon verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
  • Het aangaan van overeenkomsten
  • Het versturen van nieuwsbrieven, dag verslagen en foto’s
  • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Naam, adres, telefoongegevens, mailadres, BSN, rekeningnummers
  • Gegevens die van belang zijn om het welzijn van kinderen voor de BSO te waarborgen
  • Kopieën van diploma’s (werknemers)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven omschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de administratie. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin staat beschreven wat de rechten en pJichten zijn van beide partijen t.a.v. de verwerkte gegevens. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons )gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens afte geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger ofwettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Kinderopvang Le Papillon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent je gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft bet recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl), dit is een toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

<h4>Kleinschalig</h4>
Kleinschalige opvang betekent veel persoonlijke aandacht!

<h4>Met leeftijdsgenootjes</h4>
Onze groepen worden ingedeeld op leeftijd.

<h4>Professioneel</h4>
Onze begeleiders zijn allen gecertificeerd voor BSO.

<h4>Scherp geprijsd</h4>
Wij bieden de beste uurtarieven uit de regio!