Pedagogisch Werkplan

Locatie “D’n Dulper” 2019

Algemeen

Stichting kinderopvang “Le Papillon”  is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. “Le Papillon”  heeft zich gevestigd in multifunctioneel centrum  “D’n Bogerd” te Druten en in het Kulturhus “D’n Dulper” te Boven Leeuwen.

Dit beleid is geschreven op de laatst genoemde vestiging; het Kulturhus “D’n Dulper” te Boven Leeuwen.

Onze locatie “D’n Dulper” beschikt over een modern ingerichte locatie.

De locatie beschikt over een eigen buitenspeelplaats. Daarnaast kunnen wij op deze locatie gebruikmaken van het buitenspeelterrein van de Mariaschool en de speelzaal die zich in het gebouw bevindt. De locatie bestaat uit twee kindvriendelijke ruimtes, die volledig ingericht zijn op het leeftijdsniveau van de kinderen. Zo zijn er een poppenhoek, een knutselruimte, een computerhoek, een relaxhoek en een zitgedeelte in de centrale ruimte en is er ruimte voor sport en spel in de speelzaal onze tweede ruimte.

De kinderen van basisschool de Mariaschool die naar kinderopvang “Le Papillon”  gaan, mogen vanaf groep 5  zelfstandig naar de locatie van de BSO komen .De kinderen van groep 1 t/m groep 4 worden binnen in de school opgehaald door de leidster en naar de locatie begeleid. BSO “Le Papillon” is gesitueerd aan de achterzijde van “D’n Dulper”.

De voertaal binnen “Le Papillon”  is Nederlands.

Kinderopvang “Le Papillon” heeft een naam opgebouwd als een betrouwbare organisatie die niet alleen oog heeft voor de vrijetijdsbesteding na een intensieve schooldag, maar ook zorg draagt voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van het kind.

Doelstelling

Stichting kinderopvang “Le Papillon” stelt zich ten doel te voorzien in de behoefte aan professionele kinderopvang van hoge kwaliteit. Samen met de ouders/ verzorgers zorgen de leidsters ervoor dat het kind niet alleen een fijne, maar ook leerzame tijd kan hebben.

Openingstijden

 Kinderopvang “Le Papillon” in “D’n Dulper” is op maandag, dinsdag en donderdag geopend op de naschoolse dagen.

Wij hanteren de volgende openingstijden:

Maandag van      15.15 tot 18.30 uur.

Dinsdag van       15.15 tot 18.30 uur.

Donderdag van    15.15 tot 18.30 uur.

Bereikbaarheid:

Tijdens openingstijden van de locatie op het volgende telefoonnummer 06-25041167

Buiten onze openingstijden kunt U ons bereiken op telefoonnummer 0487-572085

Dit is het nummer van onze administratie. U kunt hier ook een bericht inspreken die verwerkt en gecommuniceerd wordt waar nodig.

U kunt ons ook mailen op het volgende mailadres: lepapillon@upcmail.nl

Deurbeleid locatie “D’n Dulper”

Kinderopvang “Le Papillon”  werkt met een deurbeleid op al haar locaties.

Dit deurbeleid biedt zowel de ouders en/of verzorgers als het personeel een veilig en duidelijk houvast.

Voor onze locatie in “D’n Dulper” dienen ouders en/of verzorgers, bezoekers en kinderen gebruik te maken van onze hoofdingang. Onze hoofdingang bevindt zich aan de achterzijde van het Kulturhus “D’n Dulper”.

De hoofdingang is altijd geopend en geeft toegang tot de centrale hal. In de hal bevindt zich de deur naar de locatie, deze deur is altijd gesloten.

Ouders en/of verzorgers, bezoekers en kinderen  kunnen zich melden via de bel aan de buitenzijde of door op de deur van de locatie aan te kloppen. Ouders en/of verzorgers en kinderen worden door de groepsleiding binnengelaten.

Bezoekers worden niet binnengelaten en dienen voorafgaand aan het bezoek telefonisch contact op te nemen met Kinderopvang  “Le Papillon” . Als bezoekers zich toch direct bij de deur van de locatie melden wordt eerst door de groepsleiding contact gemaakt alvorens de deur geopend wordt.

Tevens hebben we op onze locatie in “D’n Dulper” te maken met de onbevoegden ingang. Deze ingang is alleen bestemd voor bevoegden (personeel van “D’n Dulper”). Ouders en/of verzorgers moeten zich melden bij de groepsleiding alvorens zij de ruimte mogen betreden waar de kinderen zich bevinden. Bezoekers behoren zich te melden bij de conciërge van basisschool de Mariaschool en mogen in geen geval de ruimte betreden waar de kinderen zich bevinden.

Als kinderen door een derde opgehaald worden dient dit voorafgaand door de ouders en/of verzorgers doorgegeven te worden aan de groepsleiding en/of directie. Als de groepsleiding hier niet van op de hoogte is kan dit tot vervelende situaties leiden waarbij toegang tot de locatie aan een derde geweigerd kan worden.

Kinderen van kinderopvang “Le Papillon”  mogen alleen met toestemming en onder toezicht van de groepsleiding naar het halletje of naar buiten toegaan. Kinderen mogen niet zelfstandig de deur naar het halletje openen.

Bij het naar buiten gaan of het naar binnen laten van ouders en/of verzorgers, bezoekers en kinderen wordt altijd direct de deur van de locatie weer afgesloten door de groepsleiding zodat er geen kinderen naar buiten kunnen gaan zonder toestemming of toezicht van een leidster.

Als de groepsleiding een verdachte situatie ziet of hoort dient dit direct gemeld te worden aan de leidinggevende en/of  de politie ingeschakeld te worden.  Ook moeten de beheerder, de directie en de school waar de BSO zich in bevindt direct op de hoogte gesteld worden.

Haaltijden

Om de rust en structuur op de groep zoveel mogelijk te waarborgen streven wij ernaar dat de kinderen tussen 17.00 en 18.30 uur opgehaald worden.

Het ophalen en brengen gebeurt via onze eigen ingang/entree aan de achterzijde van Kulturhus “D’n Dulper”.

Let op! Het is van belang dat door de ouders tijdig doorgegeven wordt wanneer het kind door een derde opgehaald wordt. Dit is nodig om de veiligheid van het kind te waarborgen en te voorkomen dat zowel “Le Papillon”  als de ouders voor verrassingen komen te staan. Indien dit niet is doorgegeven wordt ten allen tijde de ouder gebeld om toestemming te vragen.

Vakanties

Voor ouders die bij kinderopvang “Le Papillon” een contract inclusies vakanties hebben afgesloten geldt dat hun kind(eren) ook op studiedagen en in de schoolvakanties bij ons terecht kunnen.

Voor de studiedagen en vakantiedagen die op vast afgenomen dagen vallen, worden voor ouders die een vakantiepakket hebben geen extra kosten in rekening gebracht.

Voor ouders die bij kinderopvang “Le Papillon” een contract exclusief vakanties hebben afgesloten is er de mogelijkheid om tegen extra tarief opvang aan te vragen voor in de vakanties en/of de studiedagen.  Of plaatsing mogelijk is hangt af van het aantal kinderen dat op de gevraagde dag naar kinderopvang “Le Papillon” komen.

Deze kinderen kunnen dus alleen geplaatst worden als het kindaantal dit toelaat.

Wij zijn op studiedagen en in de vakanties de hele dag open als er 4 of meer kinderen naar de opvang komen.

Alle kinderen van kinderopvang “Le Papillon” worden dan opgevangen op onze locatie in “D’n Bogerd”. Dus ook de kinderen van “Le Papillon” in “D’n Dulper”.

Graag zien we dat u uw kinderen s’ morgens tussen 07.00 uur en 9.00 uur bij ons brengt. Dan kunnen we vanaf  9.00 uur met het geplande programma beginnen.

Het ophalen van kinderen die alleen s’ morgens bij ons verblijven vindt plaats om 13.00 uur. Brengt u uw kind alleen voor de middag, dan verwachten wij u tussen 13.00 en 13.30 uur.

Indien het voor ouders niet haalbaar is om hun kind op deze tijden te brengen en/of te halen dan weten wij dit graag van te voren zodat wij daar rekening mee kunnen houden in ons dagprogramma.

Groepsindeling en dagindeling

Kinderopvang “Le Papillon” in “D’n Dulper” werkt met 1 basisgroep en heeft beschikking tot twee ruimtes te weten een gemeenschappelijke ruimte die samen met de peuterspeelzaal wordt gebruikt ook wel centrale ruimte genoemd en een speelzaal waar sport en spel activiteiten kunnen plaatsvinden!

Daarnaast hebben we, naast deze centrale ruimte en een speelzaal, ook nog een eigen aangrenzend buitenspeelterrein tot onze beschikking waar de kinderen buitenactiviteiten kunnen ondernemen voor verschillende ontwikkelingsdoeleinden. Ook kunnen wij op deze locatie gebruikmaken van het buitenspeelterrein van de Mariaschool.

Op deze locatie hanteren wij een maximale groepsgrootte van 18 kinderen in de centrale ruimte.

Omdat de leeftijden uiteenlopen en om tegemoet te kunnen komen aan de verschillen in ontwikkeling kiezen wij ervoor om binnen deze ruimte  met twee leeftijdsgroepen te werken namelijk; groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Ook als er een klein kind aantal is zal er zoveel mogelijk gewerkt worden met twee leeftijdsgroepen  De activiteiten die uitgevoerd worden zijn afgestemd op deze leeftijdsgroepen zodat er recht wordt gedaan aan de verschillen in ontwikkelingfase. Daarnaast is ook het sanitair en het meubilair aangepast aan de twee leeftijdsgroepen om zo de veiligheid te kunnen waarborgen. De kinderen van groep 1 t/m 4 worden binnen de  school opgehaald door de leidster en naar de locatie begeleid en de kinderen van groep 5 t/m 8 mogen zelfstandig naar de locatie komen.

Er wordt om 15.30 uur, als alle kinderen op de locatie aanwezig zijn, gezamenlijk aan de tafel van de desbetreffende leeftijdsgroep gegeten en gedronken.  Er is een flexibele indeling van de leeftijdsgroepen  omdat er ook gekeken wordt naar het ontwikkelingsniveau van het kind.

Op de basisgroepen staan vaste leidsters. Afhankelijk van het kindaantal zijn er vaste leidster(s) en/of groepshulp(en) aanwezig voor de twee leeftijdsgroepen. Zo hebben de kinderen een vast aanspreekpunt op de opvang en hebben de leidsters  een goed beeld en overzicht over alle kinderen.

Tussen 15.45 en 17.30 uur mogen de kinderen vrij activiteiten kiezen. Er worden zowel binnen als buiten activiteiten georganiseerd waar de kinderen uit kunnen kiezen. Binnen deze tijd worden ook eventuele activiteiten aangeboden vanuit het actuele thema.

Tussen 17.00 en 18.00 uur worden de kinderen opgehaald door de ouders en worden de groepen samengevoegd in de gemeenschappelijke ruimte. Na 17.30 uur wordt de tv aangezet zodat dit een rustpunt is voor de kinderen. De leidsters geeft dit de ruimte om de overdracht met de ouders te doen. Na 17.30 uur worden ook eventuele neventaken uitgevoerd.

Ten alle tijden is er op de groep iemand aanwezig voor de kinderen en de ouders. Er wordt naar gestreefd dat de vaste leidster de overdacht op dit moment doet en de groepshulp voert eventuele neventaken uit.

Deze locatie is geopend op maandag, dinsdag en donderdag  op de naschoolse dagen. Op woensdag en vrijdag worden de kinderen van “D’n Dulper” opgevangen op de locatie in “D’n Bogerd”. In de vakanties worden de kinderen van “D’n Dulper” ook opgevangen op de locatie in “D’n Bogerd”. Dit i.v.m. het  (nu nog) geringe kindaantal.

Wij hanteren de volgende regels ontrent de leidsterbezetting in relatie met het kindaantal. Deze regels zijn opgesteld volgens de Wet Kinderopvang: 4 t/m 12 jaar: 1 leidster op 10 kinderen.

Leeftijdsgroep 1: 4 t/m 7  jaar maximale groepsgrootte: 10 kinderen.

Leeftijdsgroep 2: 8 t/m 12 jaar maximale groepsgrootte: 8 kinderen

De groep wordt geleid door de op die dag aanwezige leidster(s). Er is altijd een achterwacht die gebeld kan worden in geval van calamiteiten. Zij zal binnen 5 minuten aanwezig zijn op de locatie.

Hele dag opvang op vrijdag

Kinderen van onze locaties “D’n Dulper” en de D’n Bogerd” hebben op vrijdag de keuze uit de hele dag of de halve dag opvang. Kinderen die de hele dag naar de opvang komen worden opgevangen op onze locatie in “D’n Bogerd”. Kinderen van onze locatie “D’n Dulper” die een halve middag opvang hebben worden bij voldoende deelname, minimaal 5 kinderen, opgevangen op hun eigen locatie in “D’n Dulper”.

Tijdens de vrijdagopvang worden de kinderen in de centrale ruimte van kinderopvang “Le Papillon” in “d’n Bogerd” opgevangen. Tijdens de vrijdagopvang vangen wij alle kinderen op als één basisgroep maar met hierbinnen twee leeftijdsgroepen. Tijdens de hele dagopvang kunnen de kinderen vanaf 07.00 uur terecht bij onze opvang. Voor de kinderen is er dan de mogelijkheid om een boterham te nuttigen die van thuis is meegenomen.

Aan het begin van de dag worden dan rustige activiteiten ondernomen. Tot 8.30 uur is de televisie aan en mogen de kinderen tv kijken.

Tussen 8.30 en 10.00 uur is er de mogelijkheid om vrij te spelen. Het vrij spelen houdt in dat de kinderen zelfstandig kunnen kiezen uit verschillende spellen en materialen, de computerhoek of uit een activiteit die aangeboden wordt vanuit het activiteitenschema. In de computerhoek wordt gebruikt gemaakt van een inschrijfrooster zodat de kinderen niet langer dan 25 minuten achter de computer kunnen zitten.

Tussen 10.00 en 10.30 uur krijgen de kinderen fruit en wat te drinken.

Tussen 10.30 en 12.00 uur is er de mogelijkheid tot vrij spelen. Tijdens de hele dagopvang op vrijdag wordt er altijd met de kinderen naar buiten toe gegaan als het weer dit toelaat. Van 12.00 tot 12.30 uur mogen de kinderen tv kijken. Tussen 12.00 en 12.30 uur zijn er ook kinderen die vanaf school naar onze opvang komen. We wachten totdat ook deze kinderen op de opvang zijn alvorens we om 12.30 uur gaan lunchen. De kinderen nemen zelf een boterham mee en wij verzorgen het drinken. Na de lunch mogen de kinderen tussen 13.30 en 15.30 uur vrij spelen. Om 15.30 uur zijn er kinderen die een kort dagdeel naar de opvang komen vanaf school. Als deze kinderen op de opvang zijn gaan we met alle kinderen van 15.30 tot 16.00 uur gezamenlijk eten en drinken. De kinderen krijgen dan fruit of een koekje en wat te drinken van kinderopvang “Le Papillon” . Na het eten en drinken mogen de kinderen vrij spelen.

Tussen 17.00 uur en 18.30 uur worden de kinderen opgehaald door de ouders. Na 17.30 uur gaat de televisie aan zodat dit zowel voor de kinderen als de ouders een rustig overdracht moment is.

Activiteiten

Op de locatie “D’n Dulper” is voor alle leeftijden voldoende speelgoed en educatief materiaal aanwezig dat er op gericht is het kind uit te nodigen tot spel en sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Het kind kan zijn/haar vrije tijd naar eigen inzicht invullen. Er kan hierbij onder andere gebruik gemaakt worden van een poppenhoek en een computer.

Daarnaast zijn er nog spellen voor verschillende leeftijden alsmede een reuze 4 op een rij-spel.

In de Speelzaal kunnen sport en spel activiteiten plaatsvinden! Deze wordt ook gebruikt om de oudste leeftijdsgroep wat meer ruimte te geven door bv te voetballen.

Op deze locatie kan er ook gebruik gemaakt worden van een eigen buitenspeelterrein en het buitenspeelterrein van de Mariaschool. De kinderen gaan alleen onder toezicht van een leidster naar buiten. En bij sport en spel activiteiten in de speelzaal is er ook altijd toezicht van een leidster. Op deze manier wordt de veiligheid van de kinderen tijdens het buitenspelen en/of bewegen gewaarborgd.

Er worden elke maand groepsactiviteiten georganiseerd die gebaseerd zijn op de grote thema’s zoals de seizoenen, de grote feesten etc.

Er wordt gewerkt vanuit een activiteitendraaiboek.  De activiteiten zijn aangepast op de verschillende ontwikkelingsniveaus en er wordt gebruik gemaakt van drama, muziek, beweging en handvaardigheid. 

Ten slotte

De directie alsmede alle leidsters van “Le Papillon” doen dagelijks hun uiterste best om een kwalitatief goede en verantwoordelijke kinderopvang te realiseren, te handhaven en te verbeteren.

Heeft u als ouder/ verzorger vragen, opmerkingen en/of suggesties, aarzelt u dan niet om dit met de directie of de leidsters te bespreken.

 

KleinschaligKleinschalige opvang betekent veel persoonlijke aandacht!

Met leeftijdsgenootjesOnze groepen worden ingedeeld op leeftijd.

ProfessioneelOnze begeleiders zijn allen gecertificeerd voor BSO.

Scherp geprijsdWij bieden de beste uurtarieven uit de regio!