Pedagogisch Beleid BSO Le Papillon

De opvoedingsdoelen zijn afkomstig uit de opvoedingstheorie van prof. J.M.A. Riksen-Walraven. Deze ligt ten grondslag aan de Wet Kinderopvang en de beleidsregels kwaliteit kinderopvang. BSO Le Papillon heeft deze doelen als basis gebruikt voor haar pedagogisch plan en aangevuld met haar eigen uitgangspunten.  Dit pedagogisch beleid is geen statisch gegeven, maar zal jaarlijks gescreend worden op actualiteit.

Het bieden van emotionele veiligheid

(Het kind mag er zijn zoals het is)

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij onze opvang veilig en geborgen voelen. Het bieden van emotionele veiligheid is de basis waarop wij willen bouwen. Als kinderen zich veilig en geborgen voelen kan er pas ontwikkeling plaatsvinden en kunnen kinderen volledig zichzelf zijn. Wij willen dat een kind zich bij ons thuis voelt en dat het zich vrij voelt om zichzelf te zijn. Om dit te realiseren streven wij naar de volgende doelen:

 • Wij plaatsen de kinderen in een vaste leeftijdsgroep. In deze leeftijdgroep zitten kinderen van hun eigen leeftijd. Wij kiezen ervoor om de kinderen in te delen aan de hand van leeftijd omdat deze kinderen in dezelfde ontwikkelingsfase zitten en ze daarom meer aansluiting zullen vinden bij spel of activiteit. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen het gevoel hebben onderdeel uit te maken van een groep. Dit realiseren wij door kinderen andere kinderen te leren kennen. Doordat ze met dezelfde kinderen in een leeftijdgroep zitten kunnen zij relaties aangaan en vertrouwd raken met elkaar. Ook heeft het kind met leeftijdsgenoten meer verbondenheid en sociale betrokkenheid.
 • Wil een kind zich veilig voelen, dan moet het zich gekend weten. Dit willen wij bereiken door het kind zoveel mogelijk op te vangen door  meerdere vaste leidsters. Voor het kind is het ook belangrijk om met vertrouwde mensen op de opvang te zijn. Het kind weet dan dat hij hen kan vertrouwen. Daarnaast raken de leidsters op deze manier goed ingespeeld op de kinderen. Zij kennen de kinderen en weten wat hun behoeftes zijn. Tevens is het voor de kinderen duidelijk bij wie ze terecht kunnen met vragen of problemen. Voor kinderen is het belangrijk om te weten dat er iemand voor  ze is en dat ze weten bij wie ze terecht kunnen met problemen. Dit geeft kinderen houvast en rust.

Voor het veilige gevoel van een kind is het daarnaast essentieel dat de leidsters er alert op zijn dat een kind niet buitengesloten wordt. Pesten pakken wij daarom ook meteen aan. Maar wat verstaan wij onder pestgedrag? Wij spreken van pesten als het kind niet mag zijn wie hij of zij is. Dit kan zijn doordat andere kinderen hem of haar niet accepteren en daarom pestgedrag gaan vertonen. Dit vinden wij absoluut onacceptabel. Ieder kind is uniek en wordt bij ons geaccepteerd zoals hij of zij is. Als pestgedrag zich toch voordoet binnen onze opvang vinden wij het belangrijk dat er naar beiden partijen geluisterd wordt en daarbinnen naar een goede oplossing gezocht wordt. We leren de kinderen hierin dat zij elkaar moeten accepteren en respecteren. Ook ouders worden hierin betrokken zodat ook zij op de hoogte zijn en hier thuis met hun kind over kunnen praten.

 • De kinderen zitten met hun leeftijdsgroep in een vaste ruimte. Voor de kinderen biedt deze vaste ruimte een vertrouwde en veilige omgeving. De kinderen weten waar ze naartoe gaan, met wie ze daar kunnen spelen en welke leidster er zal zijn.  Ook raken de kinderen op deze manier vertrouwd met de regels van de desbetreffende ruimte en kunnen zij zich die gemakkelijker eigen maken. Hier wordt enkel een uitzondering op gemaakt tijdens de vakantieopvang. Alle kinderen van onze verschillende opvanglocaties worden dan opgevangen in onze locatie in d’n Bogerd. Daarbinnen wordt per vakantiedag gekeken binnen welke leeftijdsgroep het kind geplaatst wordt en welke leidster bij welke leeftijdsgroep hoort. De kinderen die normaliter niet opgevangen worden binnen onze locatie in d’n Bogerd zullen extra begeleidt worden in de regels en mogelijkheden van de ruimte.
 • Kinderopvang ‘Le Papillon’ beschouwd elk kind als uniek. Ieder kind is anders en heeft zijn eigen wensen, behoeftes en mogelijkheden maar ook individuele beperkingen en bijzondere gebeurtenissen. Wij vinden het belangrijk dat de leidsters hierop inspelen en hier rekening mee houden, hun activiteiten op afstemmen zodat het kind zich geaccepteerd en begrepen voelt.  Hierin vinden wij de aandacht voor elk individueel kind erg belangrijk. Wij luisteren naar kinderen en vinden hun inbreng belangrijk.

We realiseren dit onder andere door het kind te begroeten bij binnenkomst en door kinderen positieve aandacht en waardering te geven. We laten het kind weten dat we het fijn vinden dat het er is en nemen de tijd om naar hen te luisteren. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om aandacht te hebben voor emoties van kinderen. Dit geldt niet alleen voor gevoelens als vrolijkheid, trots en vriendschap, maar ook voor boosheid, onzekerheid en teleurstelling. Voor het kind is er bij ons ook de ruimte om zijn of haar emoties te uiten, mits een ander daar geen last van ondervind. Is dit wel het geval dan wordt er samen met het kind gezocht naar een beter manier om zijn of haar emoties te uiten.

 • De ruimtes van kinderopvang ‘Le Papillon’ zijn zo ingericht dat ze een gevoel van geborgenheid creëren. Door middel van de akoestiek, het licht, de kleuren en de indeling creëren wij een huiselijke sfeer waarin de kinderen aan de ene kant uitgedaagd worden tot spel en aan de andere kant de ruimte krijgen om uit te rusten na een intensieve schooldag.
 • Iedere dag wordt er binnen de leeftijdsgroepen en de basisgroep een vaste structuur geboden. Deze structuur biedt de kinderen houvast en duidelijkheid. De kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen verwacht wordt. Binnen deze structuur is er ruimte voor het maken van  plezier, ondernemen we gezamenlijke activiteiten en worden er uitjes en feestjes georganiseerd. We zorgen ook dat er rustige activiteiten gedaan kunnen worden, zoals voorlezen of tv kijken zodat de kinderen ook ontspanning kunnen vinden na een schooldag.

Gelegenheid tot ontwikkelen van de persoonlijke kenmerken

(flexibiliteit, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, creativiteit, veerkracht)

 Bij onze opvang vinden wij het belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Kinderen hebben een natuurlijke drang om zich te ontplooien. Wij bieden de kinderen door middel van een veilige, rijke en leerzame omgeving de kans om zich optimaal te kunnen ontplooien.

 • De ruimte is ingericht op het ontwikkelingsniveau van het kind en de activiteiten en materialen zijn aangepast aan het kind. Het materiaal in onze ruimtes staat zo opgesteld dat de kinderen het zoveel mogelijk zelfstandig kunnen pakken. Alleen de materialen die met betrekking tot de veiligheid van het kind niet verantwoord zijn om de kinderen zelfstandig te laten pakken, staan in een afgesloten kast zodat ze daarom bij de leidsters moeten vragen. Ook hierin wordt de herkenbaarheid en de structuur doorgevoerd. Op elke lade staat een sticker met wat er in de lade zit. Daarnaast zijn de computerspellen en de spellen voorzien van een kleursticker. Aan de hand van de kleur kunnen de kinderen zien of het spel geschikt is voor hun leeftijdsgroep.

Wij maken daarnaast gebruik van een open deurbeleid. Omdat we met de kinderen regelmatig in aparte ruimtes met verschillende materialen zitten vinden wij het belangrijk dat de kinderen toch gebruik kunnen maken van de meeste materialen. Daarom kan in overleg met de betreffende leidster met materialen uit de andere ruimte worden gespeeld. De leidster helpt de kinderen ook bij het kiezen van materiaal dat bij de ontwikkeling van het kind past, en stimuleert waar nodig het kind om wat moeilijkers te pakken. Er wordt zoveel mogelijk naar een balans gezocht tussen het bieden van een veilige omgeving en het bieden van uitdaging en leermomenten.

 • De leidster lokt spel uit en begeleidt dit. Zij gaat hierbij in op de initiatieven van kinderen. De kinderen kiezen zelf waarmee ze willen spelen en mogen dit ook zelfstandig pakken. Daarnaast hebben we op onze locaties voor de computer en de spelcomputer een rooster waarop de kinderen zich in kunnen schrijven. Op deze manier voorkomen we dat kinderen erg lang computerspelletjes aan het spelen zijn en zo hebben alle kinderen de kans om eens een computerspelletje te spelen.

Bij onze opvang werken we ook met een activiteitenschema aan de hand van thema’s.  Ieder  jaar komen verschillende grotere thema’s aan de orde zoals de seizoenen, dieren of de nationale feestdagen zoals Sinterklaas en Kerstmis. Aan de hand van deze thema’s worden activiteiten opgesteld voor alle leeftijdsgroepen. Binnen deze activiteiten besteden wij aandacht aan de motoriek, drama, creativiteit, sport en spel en muziek. Op deze manier willen we voor elk kind activiteiten organiseren die hem of haar aanspreken. Daarnaast zijn er naast de activiteiten genoeg momenten waarop de kinderen geheel vrij mogen kiezen hoe ze hun dag  indelen, eventueel met behulp van een leidster.

 • Er zijn leeftijdsgenoten aanwezig waarmee de kwaliteit van hun spel wordt bevorderd. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk dezelfde kinderen in een groep zitten. Op deze manier vinden de kinderen genoeg aansluiting met andere kinderen om hun spel te spelen.
 • Bij het ontwikkelen van persoonlijke kenmerken vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen leren zorg te dragen voor de ruimte. De leidsters leren de kinderen dat na het spelen materialen ook weer opgeruimd dienen te worden. Leidsters geven hierin de kinderen ook het goede voorbeeld door alles samen met de kinderen weer op de juiste plek te leggen. Wij vinden het belangrijk dat dit voor de kinderen een vanzelfsprekendheid wordt, samen dragen we zorg voor de eigen ruimte.
 • Alle vestigingen van kinderopvang ‘Le Papillon’ beschikken over een eigen buitenruimte. Buiten hebben de kinderen vrij de ruimte om te bewegen en samen spelletjes te spelen. Ook dit is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Hierin vinden kinderen het vaak leuk om zelf spellen te verzinnen en wordt hun fantasie geprikkeld. Daarnaast wordt de motoriek van de kinderen bij het buitenspelen ook ontwikkeld. Doordat kinderen goed leren te bewegen groeit hun zelfvertrouwen. Daarnaast ondernemen de kinderen buiten vaak gezamenlijke balspelen waarin het groepsgevoel en het sociale aspect aan de orde komen. Ook leren de kinderen buiten omgaan met de wereld om hen heen. Buiten kunnen weer hele andere activiteiten ondernomen worden dan binnen.

Omdat wij het buitenspelen een belangrijke plaats geven binnen onze opvang streven we ernaar om elke dag  met de kinderen naar buiten te gaan. Daarnaast zullen kinderen die een lang dagdeel opgevangen worden (zoals bijvoorbeeld tijdens de vakanties)  altijd naar buiten gaan als het weer het toelaat.

Bij het buitenspelen staat veiligheid natuurlijk voorop en daarom is er altijd begeleiding buiten mee of binnen onder toezicht zodat de kinderen actief begeleidt kunnen worden. Maar natuurlijk is er, ondanks het toezicht, voor de kinderen de ruimte om buiten zelfstandig of met een eigen groepje te spelen.

Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie

(communiceren, samenwerken, anderen helpen, in een ander verplaatsen, conflicten oplossen, sociale verantwoordelijkheid)

 In een kinderopvang is het vanzelfsprekend dat er contacten tussen kinderen plaatsvinden. Ze leren met elkaar te communiceren, anderen te helpen, voor zichzelf op te komen, conflicten te voorkomen en op te lossen.                             Kinderen ontwikkelen door samen met andere kinderen te spelen hun sociale competentie. Omdat dit sociale aspect zo een belangrijke plaats inneemt bij onze kinderopvang vinden wij het ook belangrijk dat wij ons daarvan bewust zijn en daarop inspelen.

 • De kinderen op onze opvang maken onderdeel uit van een groep. Binnen deze groep vinden groepsactiviteiten plaats en doen de kinderen sociale contacten op.  Hierbinnen staat een gezellige sfeer en een samenhorigheidsgevoel voorop. Kinderen maken deel uit van de opvang en van hun groep. Om dit gevoel te versterken wordt er gezamenlijk gegeten en gedronken. In dit moment wordt met de kinderen gepraat over hun (school) dag en eventuele verjaardagen worden met de hele groep uitgebreid gevierd volgens een vast ritueel.
 • Binnen de groep lopen de kinderen tegen een aantal grenzen aan. Kinderen moeten leren samen te spelen. Het is belangrijk dat iedereen zichzelf mag en kan zijn. Ieder kind heeft wel eens een dag dat hij of zij eventjes alleen wil spelen of juist samen met andere kinderen een spel wil doen. Kinderen moeten hier vrij in kunnen zijn zonder bang te zijn geen deel meer uit te maken van de groep. Juist op BSO’s waar kinderen veel vrije tijd doorbrengen wordt er naar het kind geluisterd en leren wij de kinderen elkaar te accepteren in hun wensen en behoeftes.
 • Bij samenspelen komt ook samenwerken kijken. Wij laten op onze kinderopvang de kinderen zoveel mogelijk vrij om te spelen met wie ze zelf willen. Wij proberen zoveel mogelijk in te gaan op de wensen van de kinderen, zoals bijvoorbeeld als kinderen graag willen schilderen of kleien. Maar aan de andere kant wordt de kinderen ook geleerd dat dit ook gepaard gaat met regels en afspraken. Kinderen wordt geleerd wat wel en niet kan en hoe ze daarin het beste samen kunnen spelen. Daarnaast leren kinderen op hun beurt te wachten. We maken gebruik van roosters waar de kinderen zich op in kunnen schrijven. En na het spelen wordt alles opgeruimd waarmee we hebben gespeeld zodat de tafel weer schoon is voor andere activiteiten.
 • Conflictsituaties tussen kinderen komen ook voor. Als kinderen samen spelen kan het voorkomen dat hieruit conflicten ontstaan. De leidsters houden dit in het oog, om te kijken hoe het loopt en of er actie ondernomen moet worden. Als de situatie uit de hand dreigt te lopen of andere kinderen hebben er last van dan grijpen wij in. Naar beide kinderen wordt dan geluisterd en samen wordt er naar een oplossing gezocht die voor allebei bevredigend is. Voor de sfeer in de groep en de onderlinge relaties is het belangrijk dat conflicten ook uitgesproken worden. Kinderen mogen best even boos zijn op elkaar maar uiteindelijk zal er een oplossing moeten komen.
 • Juist omdat we streven naar een hechte en gezellige groep is het ook belangrijk dat nieuwe kinderen hierin rustig verwelkomt worden. Dit doen wij door nieuwe kinderen bij ons te laten wennen. Op één van de rustigere dagen op onze opvang mag het kind dan een middagje of ochtendje bij ons komen wennen. Het kind kan dan al kennismaken met een aantal kinderen van de opvang en maakt kennis met de ruimte en de aanwezige leidster(s).
 • Op deze manier kan het kind rustig wennen aan de ruimte, de leidster(s) en de kinderen. Als het kind dan  naar de opvang komt is niet alles meer nieuw en heeft het wat meer tijd en ruimte om de andere kinderen te leren kennen. Uiteraard wordt het nieuwe kind ook voorgesteld aan de andere kinderen tijdens het gezamenlijke eet- en drinkmoment.  Kinderen die het in het begin nog lastig vinden om contact te leggen met andere kinderen zullen hierin geholpen worden door de leidster. Door bijvoorbeeld samen met het kind een spelletje uit te zoeken waar ook andere kinderen aan mee kunnen doen.

Gelegenheid om bekend te raken met de verschillende normen en waarden binnen de samenleving

(socialisatie) 

De morele ontwikkeling van kinderen is van essentieel belang in de weg naar zelfstandigheid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren dat er regels en grenzen zijn waaraan zij zich moeten houden.

 • Leidsters vormen bij onze opvang  het voorbeeld waar kinderen zich aan spiegelen. Zij geven aan de kinderen het juiste voorbeeld door de manier waarop ze praten, reageren etc..Doordat de leidsters laten zien welk gedrag gewenst is kunnen ze kinderen daar ook op aanspreken.
 • Tijdens het eet- en drinkmoment leren wij de kinderen dat we wachten met eten en drinken totdat alle kinderen voorzien zijn van iets te eten en te drinken. We vangen de maaltijd aan door iedereen smakelijk eten en drinken te wensen. Ook leren wij de kinderen dat ze ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’ tegen elkaar en de leidster zeggen als zij iets ontvangen of geven. Ook hierin is het weer belangrijk dat de leidsters het goede voorbeeld geven zodat de kinderen dat makkelijker overnemen.
 • Op onze BSO’s gelden gedragsregels. Deze gedragsregels worden deels samen met de kinderen opgesteld. Een voorbeeld van een gedragsregel is de regel dat de kinderen niet mogen rennen in de ruimte.  Bij het opstellen van de regels kijken wij naar de gedragregels die wij belangrijk vinden als leiding en naar wat de kinderen aangeven. Soms kan een regel veranderd worden als blijkt dat deze in de praktijk niet goed functioneert.
 • Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren respect te hebben voor zichzelf en anderen. Wij leren de kinderen om eigen keuzes te maken. Kinderen die hier nog moeite mee hebben begeleiden we daarin zodat ze langzaamaan steeds zelfstandiger keuzes kunnen maken. Om dit goed te kunnen doen moet het kind zelfvertrouwen opbouwen en voor zichzelf op kunnen komen. Wij begeleiden kinderen in het oplossen van problemen en hoe ze op een juiste manier voor zichzelf op kunnen komen. Hierin is het ook belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaar. ‘wat je niet wilt dat jou gebeurd, moet je ook niet bij een ander doen’. Bij conflicten leren wij kinderen dat je best boos mag zijn en voor jezelf op mag komen maar dat je daarbij geen fysiek of verbaal geweld mag gebruiken. Elkaar helpen is ook iets wat wij binnen onze opvang de kinderen stimuleren. Dit kan zijn bij het opruimen van materialen of bij een spelactiviteit dat een kind erg lastig vindt.
 • Bij onze kinderopvang ontdekken kinderen dat er verschillen bestaan tussen kinderen. We leren kinderen om te gaan met deze verschillen. We bespreken dit met kinderen en leren hen dat iedereen anders is en dat we samen spelen.
 • Tot slot zijn er nog de ruimtes van kinderopvang ‘Le Papillon’. Kinderen moeten ook leren zorg te dragen voor de ruimte. De kinderen spelen samen in de ruimte en hen wordt ook aangeleerd dat ze samen verantwoordelijk zijn. Dat betekent; zorgvuldig omgaan met de materialen, eerst opruimen dan nieuw materiaal pakken, en bij het buitenspelen geldt respectvol omgaan met de natuur. Dus bijvoorbeeld niet opzettelijk bomen of planten kapot maken.

Pedagogische aanpak:

Om de beschreven vier opvoedingsdoelen te bereiken en te handhaven hanteren de leidsters een aantal pedagogische middelen. De leidsters hanteren dezelfde aanpak naar het kind toe en zijn op elkaar ingespeeld. Zij houden contact met elkaar om te zien waar de ander mee bezig is. De hoofdleidster/ Mentor heeft een sturende en bewakende rol en zal bij het onvoldoende hanteren van de pedagogische middelen de betreffende leidster ondersteunen en handreikingen geven.

1. Structuur en sfeer

De leidster:

 • Zet een positieve, warme en veilige sfeer neer op de groep
 • Gaat in op contactinitiatieven van het kind
 • Bevestigt het kind in zijn beleving
 • Troost het kind
 • Voert groepsactiviteiten uit of speelt met het kind
 • Heeft oog voor de inbreng van het kind
 • Heeft een open en vriendelijke houding naar het kind
 • Draagt zorg voor een gezellige aankleding van de ruimte
 • Geeft aandacht aan verschillende rituelen (verjaardag, afscheid, geboorte broertje/zusje)

2. Groepsindeling

 De leidster:

 • Vangt het kind op in zijn eigen basisgroep
 • Heeft een ingerichte ruimte tot haar beschikking die het kind uitdaging biedt en momenten van actie en rust kunnen bieden
 • Biedt op bepaalde momenten de gelegenheid om buiten de eigen groep ervaringen op te doen (open-deurenbeleid)

 3. Aansluiting op ontwikkelingsniveau

De leidster:

 • Kan invoelen op welk niveau zij het kind kan aanspreken
 • Biedt aangepaste materialen en activiteiten aan bij het kind
 • Biedt het kind uitdaging en succeservaring aan
 • Spreekt het kind op ooghoogte aan

 4. Autonomie kind

De leidster:

 • Laat een kind zoveel mogelijk zelf keuzes maken
 • Stimuleert het kind om zelfstandig dingen te doen

5. Leiding geven

De leidster:

 • Stuurt waar nodig het kind aan in gedrag en activiteit
 • Bewaakt de balans tussen grenzen en uitdaging
 • Houdt zich aan de gedragsregels en maakt het kind hierop attent indien nodig
 • Uit geen voor- of afkeur in haar gedrag voor een bepaald kind
 • Laat elk kind aan de beurt komen
 • Geeft aan wat er gaat gebeuren in de groep en wat er van het kind verwacht wordt
 • Laat het kind opruimen waar het mee gespeeld heeft

6. Straffen en belonen

 De leidster:

 • Beloont het kind zoveel mogelijk voor gewenst gedrag.
 • Corrigeert het kind verbaal op zijn gedrag
 • Keurt het gedrag af, maar niet het kind
 • Vertelt het kind wat wel gewenst gedrag is

7. Conflicthantering

De leidster:

 • Zet bij ernstige overschrijding van de gedragsregels het kind even apart
 • Bespreekt met het kind of de kinderen de gebeurtenis
 • Reikt oplossingen aan bij jonge kinderen, bij de oudere kinderen wordt samen naar een oplossing gezocht
 • Vertelt het kind wat wel gewenst gedrag is
 • Sluit de gebeurtenis af met het kind

Activiteiten

 Op de opvanglocaties is voor alle leeftijden voldoende speelgoed en educatief materiaal aanwezig dat er op gericht is het kind uit te nodigen tot spel en sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Het kind kan zijn/haar vrije tijd naar eigen inzicht invullen. Er kan hierbij onder ander gebruik gemaakt worden van een leeshoek, een poppenhoek, een verkleed- en hobbyruimte.

Daarnaast zijn er nog een computerafdeling, een TV- hoek, een tafelvoetbal- en een airhockey-spel, evenals een tafeltennistafel. Ook beschikken de locaties over een aangrenzend schoolplein waar de kinderen buiten kunnen spelen.

Er worden elke maand groepsactiviteiten georganiseerd die gebaseerd zijn op de grote thema’s zoals de seizoenen, de grote feesten etc. Er wordt gewerkt vanuit een activiteitendraaiboek. De activiteiten zijn aangepast op de verschillende ontwikkelingsniveaus en er wordt gebruik gemaakt van drama, muziek, beweging en handvaardigheid. In de vakanties wordt ernaar gestreefd om thematisch te werken.

Op de locaties is er voor de kinderen ook de mogelijkheid om huiswerk te maken. De leidsters kunnen de kinderen hierin begeleiden. De ruimtes van zowel de locatie d’n Bogerd als d’n Dulper zijn verdeeld in twee segmenten die speciaal zijn ingericht voor de kinderen in desbetreffende leeftijdsgroep. Zo zijn er ook verschillende educatieve materialen aanwezig om de kinderen te helpen en te ondersteunen bij hun huiswerk. Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor kinderen om te ontspannen in de vorm van een airhockey spel, een computer en een DS spel computer.

Bij onze locatie in d’n Bogerd wordt regelmatig gebruik gemaakt van de bibliotheek die zich in hetzelfde gebouw bevindt. Er wordt voorgelezen aan een groepje kinderen en zij krijgen zelf de gelegenheid om te lezen.

Bij onze locatie in d’n Dulper wordt  gebruik gemaakt van de speelzaal die zich in hetzelfde gebouw bevindt. Hier worden sport- en spelactiviteiten voor de kinderen georganiseerd.

In de schoolvakanties worden leuke en spannende uitstapjes georganiseerd. De kosten voor deze uitstapjes zijn volledig voor rekening van ‘Le Papillon.

Maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.

Op iedere locatie hanteren wij een maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.

Op onze opvanglocatie in D’n Bogerd hanteren wij de volgende maximale omvang en leeftijdsopbouw en werken met 1 basisgroep!

Leeftijdsgroep 1: 4 t/m 7 jaar         maximale groepsgrootte:   10 kinderen

Leeftijdsgroep 2: 8 t/m 12 jaar       maximale groepsgrootte:   10 kinderen

Op onze locatie in d’n Dulper hanteren wij de volgende maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen:

Op onze locatie in d’n Dulper werken wij met 1 basisgroep. Deze basisgroep worden onderverdeeld in twee leeftijdsgroepen namelijk:

Leeftijdsgroep 1:      4 t/m 7 jaar           maximale groepsgrootte:  10 kinderen

Leeftijdsgroep  2:      8 t/m 12 jaar         maximale groepsgrootte:    8 kinderen

Inzet beroepskrachten in afwijking leidster-kind-ratio

 Er worden bij kinderopvang ‘Le Papillon’ niet minder beroepskrachten ingezet dan dat volgens de leidster-kind-ratio vereist is. Dit geldt voor het begin (na opening) en aan het einde (na sluiting) van de dag en tijdens de lunchpauze.

Hoewel het bij wet toegestaan is om op deze uren af te wijken kiest kinderopvang ‘Le Papillon’ er niet voor om af te wijken i.v.m. de veiligheid voor de kinderen en de aandacht voor de ouders tijdens de sluitingen. Op deze manier kunnen wij ook garant staan voor een gezellige en georganiseerde afronding van de dag.

Ondersteuning beroepskrachten bij werkzaamheden

 Kinderopvang ‘Le Papillon’ werkt met verschillende beroepskrachten binnen de opvang. Kinderopvang ‘Le Papillon’ werkt uitsluitend met gekwalificeerde medewerkers volgens de cao Kinderopvang en heeft geen vrijwilligers in dienst.

Binnen kinderopvang ‘Le Papillon’ zijn groepshulpen, vaste leidsters/ mentoren en een hoofdleidster/pedagogisch coach in dienst.

De groepshulpen bij kinderopvang ‘Le Papillon’ zijn er ter ondersteuning van de leidsters. Zij voeren onder andere schoonmaakwerkzaamheden uit en ondersteunen de leidsters bij eventuele activiteiten. De groepshulpen van kinderopvang ‘Le Papillon’ worden in hun werkzaamheden aangestuurd door de leidsters en eventueel door de hoofdleidster/pedagoog

De leidsters bij kinderopvang ‘Le Papillon’ zijn verantwoordelijk voor hun eigen basisgroep. De leidsters voeren dagelijkse werkzaamheden uit, eventueel met hulp van een groepshulp. De leidster draagt zorg voor de kinderen in haar groep en voor eventuele activiteiten die zij daar verzorgt. Kinderen hebben een vaste Mentor die aan het eind van de dag de overdracht doet en de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en tevens aanspreekpunt is voor ouder en kind dit is het vaste vertrouwde gezicht van de groep waarin het kind zit. Andere taken zijn het houden van een Intake gesprek en een wenmiddag plannen bij een nieuw kind zodat kind en ouders al een bekend gezicht ervaren als het kind instroomt en weten tot wie ze zich moeten wenden voor vraag en advies of praktische zaken.

De hoofdleidster/ pedagogisch coach  bij kinderopvang ‘Le Papillon’ draagt zorg voor de dagelijkse uitvoering van zowel het algemeen als het pedagogisch beleid en de protocollen! Zij houdt het overzicht over alle groepen en ondersteunt de leidsters in hun werkzaamheden.  De hoofdleidster/pedagogisch coach wordt hierin begeleid door de houder van kinderopvang ‘Le Papillon’. Tussen de houder en de hoofdleidster/pedagogisch coach vindt regelmatig overleg plaats over de dagelijkse gang van zaken en haar rol daarin.

Tot slot is er  een achterwacht regeling voor elke locatie. Deze achterwacht is, indien nodig, binnen enkele minuten op de locatie aanwezig bij eventuele problemen of calamiteiten. Ook in de vakanties is er een achterwacht regeling. Deze achterwacht is in het bezit van een BHV-diploma.

Ook worden er regelmatig stagiaires begeleid in ons leerbedrijf! Deze stagiaires zijn altijd boventallig en worden begeleid door een stagebegeleider binnen ons bedrijf. De mate waarin zij ondersteuning mogen bieden en het initiatief mogen nemen bij het activiteitenaanbod en de begeleiding van de kinderen en de medewerking van het programma is afhankelijk van het niveau dat zij hebben bereikt in de opleiding.

Kinderopvang Le Papillon maakt geen gebruik van vrijwilligers. 

Gedragsregels

*Kinderen lopen in de ruimten en mogen niet rennen.

*Kinderen mogen niet stoeien, duwen of trekken aan elkaar.

*Iedereen wordt met de naam aangesproken.

*Er wordt niet gevloekt of gescholden.

*Er wordt niet gepest (zie het bieden van emotionele veiligheid).

*Agressief gedrag wordt niet geaccepteerd.

*Kinderen blijven van elkaar en elkaars spullen af.

*Er wordt op de beurt gewacht.

*Het speelgoed wordt na gebruik door het betreffende kind opgeruimd in de daarvoor bestemde kast of box.

*Materiaal en speelgoed wordt gebruikt waar het voor gemaakt en bedoeld is.

*Kinderen worden niet gepest om uiterlijk, cultuur of kleding e.a.

*Kinderen gaan milieubewust met hun omgeving om.

*De vrijheid van een kind stopt, wanneer de veiligheid van het kind en andere kinderen in gevaar komt.

KleinschaligKleinschalige opvang betekent veel persoonlijke aandacht!

Met leeftijdsgenootjesOnze groepen worden ingedeeld op leeftijd.

ProfessioneelOnze begeleiders zijn allen gecertificeerd voor BSO.

Scherp geprijsdWij bieden de beste uurtarieven uit de regio!