Klachtprocedure Kinderopvang Le Papillon

Interne & Externe

Ook kinderopvang Le Papillon heeft in het kader van de wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld! Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen van klachten en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken de ouders hun klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. In de meeste gevallen kunnen we de klacht direct oplossen. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de houder/directeur van ons kindercentrum. Een formele klacht moet schriftelijk worden ingediend.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl of bij aanmelding van een geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl

In sommige gevallen is het van belang om de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Als van de ouder niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient.

Onze interne Klachtenregeling/procedure

Als je niet tevreden bent over de dienstverlening kun je daarover een klacht indienen. Dit kan een ontevredenheid zijn over het pedagogisch handelen maar ook over een administratieve afhandeling of b.v. bereikbaarheid van het centrum. Het aanspreekpunt is in beginsel de medewerker op de groep.

Ons interne traject wat doorlopen moet worden kent de volgende richtlijnen:

Stap 1: Maak uw ontevredenheid over de behandeling van U of uw kind direct kenbaar bij de betreffende medewerker op de groep of leidinggevende/locatiemanager. Probeer het probleem samen op te lossen.

Stap 2: Als er geen oplossing van het probleem komt legt U uw klacht schriftelijk voor, binnen twee maanden, aan de interne klachtencommissie/Houder per email: lepapillon@upcmail.nl
Hiervan ontvangt U binnen een week een ontvangstbevestiging. Tijdens een onderzoek van maximaal zes weken houden we U zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang.

Daarna geven we schriftelijk een oordeel met daarbij een termijn waarin eventuele maatregelen genomen zullen zijn.

Stap 3: Als de interne procedure niet tot een oplossing leidt van het probleem, kunt U als ouder, alvorens zich te wenden tot de Geschillencommissie, terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang.

Hier kunt U terecht voor onafhankelijk advies en informatie.

De externe klachtenregeling/procedure

Voor de externe procedure is Kinderopvang Le Papillon aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen. Als Kinderopvang Le Papillon niet binnen zes weken heeft gereageerd op de klacht of er is binnen die termijn geen overeenstemming bereikt over de afhandeling van de klacht, kan de ouder zich eerst wenden bij Klachtenloket Kinderopvang voor advies of info of kan het geschil worden aangemeld bij de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit moet wel binnen twaalf maanden gebeuren.

In uitzonderlijke gevallen kan/mag er ook direct een klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie. Dit, als in redelijkheid niet van u kan worden verlangd dat u gelet op de omstandigheden, een klacht indient bij Kinderopvang Le Papillon, b.v. wanneer U bang bent voor vervelende gevolgen door het voorleggen van een klacht.

De Geschillencommissie oordeelt hierover of het aan hun voorwaarden voldoet.
Bij de behandeling van de klacht zal er binnen zes maanden een uitspraak gedaan worden en deze zal bindend zijn.

U kunt Uw klacht sturen naar:

De geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Postbus 90600
2509 LP Den-Haag

Op de website van de Geschillencommissie kunt U alle informatie verkrijgen.

<h4>Kleinschalig</h4>
Kleinschalige opvang betekent veel persoonlijke aandacht!

<h4>Met leeftijdsgenootjes</h4>
Onze groepen worden ingedeeld op leeftijd.

<h4>Professioneel</h4>
Onze begeleiders zijn allen gecertificeerd voor BSO.

<h4>Scherp geprijsd</h4>
Wij bieden de beste uurtarieven uit de regio!