klachtenregeling Kinderopvang Le Papillon

Openbaar jaarverslag klachten 2018

Voor u ligt het openbaar jaarverslag 2018 van Kinderopvang Le Papillon. Hierin vindt u een korte uitleg over de interne en externe klachtenregeling van “Le Papillon” en een evaluatie van de klachtenregeling over het jaar 2018.

Meestal kunnen we de klachten in overleg met direct betrokkenen oplossen. Voor situaties waarin dit niet mogelijk blijkt, is er een klachtenregeling.

Iedere ouder van een kinderopvang heeft het recht een klacht in te dienen als de opvang niet naar uw tevredenheid is. Dat geldt ook voor kinderopvang ‘Le Papillon. Als organisatie vragen wij U in de eerste plaats de interne klachtregeling te volgen om de klacht zo snel en direct mogelijk te kunnen behandelen/verhelpen. Dit biedt tevens de kans om de kwaliteit van onze diensten te kunnen verbeteren.

De klachtprocedure is de volgende:

Ouders kunnen contact opnemen met degene binnen onze opvang met wie de klacht te maken heeft. Hierin vragen wij ouders om openhartig te zijn over hun ontevredenheid, zodat zij in een gesprek met iemand van de werkvloer misschien al tot een oplossing kunnen komen.

Als dit geen bevredigende

oplossing biedt of als ouders hun klacht liever bij iemand van de directie neerleggen dan kunnen zij zich wenden tot onze hoofdleidster/Mentor en/of directeur. Samen kan dan gekeken worden of er over de klacht een bevredigend besluit genomen kan worden genomen en/ of er maatregelingen genomen moeten worden.

Als de voorkeur van de ouders uitgaat naar een onafhankelijke behandeling of als zij niet tevreden zijn met de beslissing die ons kindercentrum heeft genomen dan kunnen ouders en oudercommissies zich ook rechtstreeks wenden tot De Geschillencommissie Kinderopvang waarbij ons kindercentrum bij aangesloten is! Alvorens zich te wenden tot de externe klachtregeling van de Geschillencommissie Kinderopvang kunt U ook eerst terecht bij www.klachtenloket-kinderopvang.nl voor onafhankelijk advies en informatie.

De Geschillencommissie geeft nl ook deskundig advies en bemiddeling waar nodig! Ouders en oudercommissies kunnen voor hun klacht of geschil dus ook eerst terecht bij het klachtenloket kinderopvang. De klacht kan dan nog in onderling overleg tussen klagers en houders opgelost worden. Als dit niet lukt doet de geschillencommissie binnen 6 maanden/( in de meeste gevallen eerder) een uitspraak en is deze bindend.

De geschillencommissie kinderopvang beschikt over een klachtenreglement waarin is vastgesteld dat ouders een klacht kunnen indienen over alle soorten klachten en/of als de ouders of het kind nadeel ondervinden door de werkwijze van het kindercentrum of door de gedragingen van de medewerkers.

De geschillencommissie kinderopvang heeft deskundigen, die onafhankelijk staan van het kindercentrum en komen uit verschillende vakgebieden, zoals consumentenbelangen, opvoeding en kinderopvang zelf.

Voor ouders zijn de behandeling van de klacht door De geschillencommissie kinderopvang zonder kosten. De geschillencommissie kinderopvang zullen de ouders onafhankelijk bijstaan bij hun klacht en zij zullen in samenspraak met de ouders en het kindercentrum naar een, voor iedereen, bevredigende oplossing zoeken.

Klachten of geschillen van oudercommissies worden eveneens ondergebracht bij de geschillencommissie. Hierin worden o.a. klachten behandeld over onderwerpen waarover de oudercommissie een adviesrecht heeft.

Echter als de klacht niet in onderling overleg opgelost kan worden doet/ neemt De Geschillencommissie kinderopvang ook hierin een uitspraak/ een beslissing die bindend is.

Over het gehele jaar 2018 zijn er bij De geschillencommissie kinderopvang zowel door ouders als door oudercommissies geen klachten gemeld over kinderopvang Le Papillon.

Uiteraard zijn wij hier als kindercentrum trots op en wij hopen ook in het jaar 2019 geen meldingen te krijgen bij De geschillencommissie kinderopvang.

Dit proberen wij te bereiken door enerzijds een open communicatie naar de ouders toe te hebben maar anderzijds ook door ouders goed te informeren over hun mogelijkheden en hier transparant in te zijn.

Alle ouders krijgen bij ons bij inschrijving een folder van De geschillencommissie kinderopvang mee. Tevens krijgen alle ouders bij kinderopvang ‘Le Papillon’ bij inschrijving van hun kind het algemeen reglement van  kinderopvang ‘Le Papillon’ mee. In het algemeen reglement staat ook beschreven dat ons kindercentrum lid is van De geschillencommissie kinderopvang en wat de interne en externe klachtenprocedure is. Tot slot worden ook alle leden van de oudercommissie door de houder op de hoogte gehouden van de klachtenregeling.

Mocht U de geschillencommissie willen benaderen, dan kunt U uw klacht sturen naar:

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

<h4>Kleinschalig</h4>
Kleinschalige opvang betekent veel persoonlijke aandacht!

<h4>Met leeftijdsgenootjes</h4>
Onze groepen worden ingedeeld op leeftijd.

<h4>Professioneel</h4>
Onze begeleiders zijn allen gecertificeerd voor BSO.

<h4>Scherp geprijsd</h4>
Wij bieden de beste uurtarieven uit de regio!