Algemeen reglement BSO Le Papillon

Stichting kinderopvang “Le Papillon” heeft zich gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. “Le Papillon” is gevestigd in Multifunctioneel Centrum
“D’n Bogerd” te Druten en in het Kulturhus “D’n Dulper” te Boven-Leeuwen.

“Le Papillon” beschikt over modern ingerichte en optimaal beveiligde locaties. De kindercentra beschikken over een eigen buitenspeelplaats bij de verschillende locaties. Bij alle locaties mag gebruik gemaakt worden van het schoolplein van de school of van de naastliggende school. De locaties bestaan uit verschillende kindvriendelijke ruimten, die ingericht zijn op het leeftijdsniveau van de kinderen. Zo zijn er een speelhuis, een televisiehoek, een knutselruimte, moderne computers, een relax/huiswerkruimte, een gamecube en zijn er zitruimtes om gezamenlijk te lunchen of te zitten tijdens het eet-en drinkmoment na schooltijd.
Het kind wordt na schooltijd opgehaald door een bekende leidster en/of door een door “Le Papillon” ingehuurd vervoersbedrijf. Bij onze locatie “D’n Dulper”lopen de kinderen, van de Mariaschool van hun eigen klaslokaal naar de ruimte van “Le Papillon” binnen “D’n Dulper” De voertaal binnen “Le Papillon” is Nederlands.
Kinderopvang “Le Papillon” heeft een naam opgebouwd als een betrouwbare organisatie die niet alleen oog heeft voor de broodnodige ontspanning na een intensieve schooldag, maar ook zorg draagt voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van het kind.

Algemene voorwaarden

De belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (BOinK) en de consumentenbond, beide namens de ouders, en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, namens de ondernemers, zijn contractpartijen bij de Algemene Voorwaarden Kinderopvang. Kinderopvang. “Le Papillon” heeft zich als lid van de Branche Vereniging Kinderopvang verbonden aan het toepassen van deze algemene voorwaarden.

Activiteiten

Op de opvanglocaties is voor alle leeftijden voldoende speelgoed en educatief materiaal aanwezig dat erop gericht is het kind uit te nodigen tot spel en sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.
Het kind kan zijn/haar vrije tijd naar eigen inzicht invullen. Er kan hierbij onder andere gebruik gemaakt worden van een leeshoek, een poppenhoek, een verkleed- en hobbyruimte.
Daarnaast zijn er nog een computerafdeling, een TV- hoek, een tafelvoetbal- en een airhockey-spel, evenals een tafeltennistafel. Ook beschikken de locaties over een aangrenzend schoolplein/ buitenterrein waar de kinderen buiten kunnen spelen.

Er worden elke maand groepsactiviteiten georganiseerd die gebaseerd zijn op de grote thema’s zoals de seizoenen, de grote feesten etc. Er wordt gewerkt vanuit een activiteitendraaiboek. De activiteiten zijn aangepast op de verschillende ontwikkelingsniveaus en er wordt gebruik gemaakt van drama, muziek, beweging en handvaardigheid. In de vakanties wordt ernaar gestreefd om thematisch te werken. Elk kind mag hieraan deelnemen maar het hoeft niet immers het is hun eigen vrije tijd!

Op de locaties is er voor de oudere kinderen ook de mogelijkheid om huiswerk te maken. De leidsters kunnen de kinderen hierin begeleiden. Er wordt een rustig gedeelte in de ruimte gecreëerd voor de kinderen in deze leeftijdsgroep. Zo zijn er verschillende educatieve materialen aanwezig om de kinderen te helpen en ondersteunen bij eventueel huiswerk. Daarnaast is er ook daar de ruimte voor kinderen om te ontspannen in de vorm van een airhockey spel, computers en een DS spel computer.

Bij onze locatie in “D’n Bogerd” wordt regelmatig gebruik gemaakt van de bibliotheek die zich in hetzelfde gebouw bevindt. Er wordt voorgelezen aan een groepje kinderen en zij krijgen zelf de gelegenheid om te lezen.

Bij onze locatie in “D’n Dulper” wordt gebruik gemaakt van de speelzaal die zich in hetzelfde gebouw bevindt. Hier kunnen verschillende activiteiten ondernomen worden zoals dans & drama en sport & spel activiteiten.

In de schoolvakanties worden leuke en spannende uitstapjes georganiseerd. De kosten voor deze uitstapjes zijn volledig voor rekening van “Le Papillon”.

Deurbeleid

Kinderopvang “Le Papillon” werkt met een deurbeleid op al haar locaties. Dit deurbeleid biedt zowel de ouders en/of verzorgers als het personeel een veilig en duidelijk houvast. Voor het gehele deurbeleid per locatie verwijzen wij u graag naar het pedagogisch werkplan dat per vestiging beschikbaar is.

Calamiteiten

Alle leidsters zijn in het bezit van een (kinder-)EHBO-diploma of worden hiervoor opgeleid. Er is altijd minimaal één bedrijfshulpverlener (BHV-er) aanwezig op de locatie. Kinderopvang “Le Papillon” is in het bezit van een calamiteitenplan en iedere leidster kan daarnaar handelen in geval van nood.

Doelstelling

Stichting kinderopvang “Le Papillon” stelt zich ten doel te voorzien in de behoefte aan professionele kinderopvang van hoge kwaliteit. Samen met de ouders/verzorgers zorgen de leidsters ervoor dat het kind niet alleen een fijne, maar ook een leerzame tijd kan hebben.

Groepsindeling en dagstructuur op locatie “D’n Bogerd”

Kinderopvang “Le Papillon” in “D’n Bogerd” werkt met 1 basisgroep in de centrale ruimte die is verdeeld in twee segmenten en twee leeftijdsgroepen. De leeftijdsgroep voor kinderen van 4 t/m 7 en de leeftijdsgroep van kinderen van 8 t/m 12.
Wij kiezen ervoor om met 1 basisgroep te werken verdeeld in twee segmenten en twee leeftijdsgroepen omdat wij de kinderen op deze manier een opvangplek kunnen bieden die afgestemd is op hun leeftijd- en ontwikkelingsniveau onder leiding van voor hen vertrouwde leidsters.
Ook reduceren we hiermee de kans op gevaarlijke situaties zoals een te volle ruimte en gevaarlijke materialen.

Op woensdag worden de kinderen vanaf 11.45 uur opgevangen op kinderopvang “Le Papillon” in “D’n Bogerd” Als alle kinderen binnen zijn wordt er gezamenlijk geluncht van 12.30 tot 13.30 uur. De kinderen nemen zelf een boterham mee en wij verzorgen het drinken. Na de lunch mogen de kinderen tussen 13.30 en 15.00 uur vrij spelen. Het vrij spelen houdt in dat de kinderen zelfstandig kunnen kiezen uit verschillende spellen en materialen, de computerhoek of uit een activiteit die aangeboden wordt vanuit het activiteitenschema. In de computerhoek wordt gebruikt gemaakt van een inschrijfrooster zodat de kinderen niet langer dan 25 minuten achter de computer kunnen zitten. Tussen 15.00 en 15.30 uur wordt er dan gezamenlijk fruit en een koekje gegeten en wat gedronken. Ook kunnen kinderen op woensdag en vrijdag om 15.00 uur opgehaald worden.
Tussen 15.30 en 17.30 uur mogen de kinderen dan weer vrij kiezen. Op de woensdagmiddag gaan alle kinderen minimaal 1 keer naar buiten als het weer dit toelaat. Dit gebeurt dan in één van de twee momenten dat de kinderen vrij mogen kiezen. Als de kinderen naar buiten gaan gebeurt dit op woensdagmiddag altijd onder begeleiding van de leidster. Daarom gaan op de woensdagmiddag ook altijd alle kinderen mee naar buiten. Tussen 17.00 uur en 18.00 uur worden de kinderen opgehaald door de ouders. Vanaf 17.30 uur wordt de tv aangezet en mogen de kinderen tv kijken. Op deze manier is het voor zowel de kinderen als de leidster een rustig moment waarop de overdracht naar de ouders toe plaats kan vinden.

Op maandag, dinsdag en donderdag worden de kinderen vanaf 12.00 uur opgevangen op kinderopvang Le Papillon” in “D’n Bogerd”. Als alle kinderen binnen zijn wordt er gezamenlijk geluncht van 12.30 tot 13.30 uur. De kinderen nemen zelf een boterham mee en wij verzorgen het drinken. Na de lunch mogen de kinderen tussen 13.30 en 15.00 uur vrij spelen. Tussen 15.00 uur en 15.45 uur komen dan de rest van de kinderen naar onze opvang vanaf school. Er zijn kinderen die zelfstandig naar onze opvang komen, er zijn kinderen die door een of meerdere leidsters van “Le Papillon” opgehaald worden en er zijn kinderen die door de taxi van het door ons ingehuurde taxibedrijf opgehaald worden van school.
De kinderen worden bij binnenkomst gelijk opgevangen in hun eigen basisgroep. Tot 15.45 uur is er tijd om nog fijn vrij te spelen en te acclimatiseren na een intensieve schooldag.

Om 16.00 uur wordt er gezamenlijk in de eigen leeftijdsgroep gegeten en gedronken.

Er is een flexibele indeling van de basisgroepen, omdat er ook gekeken wordt naar het ontwikkelingsniveau van het kind.

Wij hanteren een open-deurenbeleid, dat wil zeggen dat de kinderen van de verschillende basisgroepen van en naar de andere ruimtes kunnen gaan en daar met een ander kind kunnen spelen of gebruik kunnen maken van de aanwezige materialen. De kinderen verlaten hun eigen ruimte als zij bijvoorbeeld met een vriendje of vriendinnetje in de andere ruimte willen spelen. Ook mogen de kinderen hun eigen ruimte verlaten als zij met andere materialen uit de andere basisgroep ruimte willen spelen.
Dit gaat wel gepaard met bepaalde regels. Het moment dat de kinderen de eigen basisgroep mogen verlaten is tussen 16.15 en 17.00 uur. Binnen deze tijd mogen de kinderen vrij activiteiten kiezen. Tijdens het eet- en drinkmoment bevinden alle kinderen zich in de eigen basisgroep zodat ze met hun eigen basisgroep gezamenlijk kunnen eten en drinken. Als de kinderen gaan buitenspelen gaan zij samen met hun eigen basisgroep naar buiten zodat de leidsters een goed overzicht kunnen houden over hun eigen groep. Ook is er de mogelijkheid als er kinderen binnen willen blijven om met meerdere basisgroepen buiten te spelen. Daarnaast mogen de kinderen niet met alle materialen uit de andere ruimte spelen. Sommige materialen zijn ingedeeld op leeftijd. Op deze manier willen we voorkomen dat kinderen met materialen spelen die voor oudere kinderen bedoeld zijn en op deze manier geen succeservaring op kunnen doen.
Activiteiten waarbij kinderen de eigen basisgroep mogen verlaten zijn: met een groepje (samen met begeleiding voor de kinderen t/m de middenbouw en onder toezicht voor de bovenbouw kinderen) naar de bieb die zich in “D’n Bogerd” bevindt, op de buitenspeelplaats voetballen (maximaal 4 kinderen m.u.v. de kleuters) Als kinderen de eigen ruimte willen verlaten moeten zij altijd eerst toestemming aan de leidster van zijn of haar basisgroep vragen zodat zij weet waar de kinderen zich bevinden en zodat zij aan kan geven of het mogelijk is om van ruimte te wisselen.
Tussen 17.00 uur en 18.00 uur worden de kinderen opgehaald door de ouders. Tussen 17.00 en 18.00 uur bevinden de kinderen zich dan ook in hun eigen basisgroep zodat de leidsters een goed overzicht kunnen houden van welke kinderen al zijn opgehaald door de ouders en welke nog niet. Ook kan er dan gemakkelijker overdracht plaatsvinden tussen de leidsters en de ouders.

Op elke basisgroep staan vaste leidsters. Zo hebben de kinderen een vast aanspreekpunt op de opvang en hebben de leidsters een goed beeld en overzicht van de kinderen en de ouders van hun groep. Ook schrijven zij de dagelijkse gebeurtenissen en bijzonderheden regelmatig in het overdrachtschriftje.
De hoofdleidster/pedagogisch coach is in de centrale ruimte en houdt het overzicht over alle groepen. Ook is zij het aanspreekpunt voor de andere leidsters. De overdracht naar ouders gebeurt zoveel mogelijk door de leidster/mentor van de betreffende leeftijdsgroep.

Wij hanteren de volgende regels over de leidsterbezetting in relatie met het kindaantal. Deze regels zijn opgesteld volgens de Wet Kinderopvang:

4 t/m 6 jaar: 1 leidster op 10 kinderen
6 t/m 8 jaar: 1 leidster op 10 kinderen
8 t/m 12 jaar:1 leidster op 10 kinderen

Per Basisgroep hanteren wij een maximale groepsgrootte. Deze ziet er als volgt uit:

Leeftijdsgroep 1 :4 t/m 7 jaar maximale groepsgrootte: 10 kinderen
Leeftijdsgroep 2: 8 t/m 12 jaar maximale groepsgrootte: 10 kinderen

De Basisgroep bevindt zich in de centrale ruimte verdeeld over twee segmenten.

De aanwezige kinderen worden op woensdag, vrijdag, tijdens de VSO, in de schoolvakanties, en op maandag, dinsdag en donderdag van 12.00 uur tot 18.00 uur, opgevangen in de centrale ruimte ongeacht het kind aantal. De groep kan dan wel samengevoegd worden in een verticale groep.
De kinderen van onze locatie “D’n Dulper” zullen in de vakanties op de woensdag, en op de hele dagopvang op vrijdag op de locatie in “D’n Bogerd” opgevangen worden.

Op de woensdag hebben we minder dan 10 kinderen en op de vrijdag hebben we minder dan 20 kinderen en verblijven we dus met alle kinderen in de centrale ruimte. Als het kind aantal het toelaat om groepjes te vormen dan maken we op de vrijdag gebruik van twee leeftijdsgroepen zodat de activiteiten en het meubilair afgestemd is op de kinderen in de leeftijdsgroep.

Ook In de vakanties wordt er zoveel mogelijk in twee leeftijdsgroepen gewerkt.
Als er erg weinig kinderen zijn (minder dan 5) worden de leeftijdsgroepen samengevoegd tot één leeftijdsgroep in de centrale ruimte.
Tijdens vakanties en lange dagdelen dient het kind een eigen lunchtrommel mee te nemen. Voor drinken en fruit wordt gezorgd.
De groep wordt geleid door de op die dag aanwezige leidster(s). Er is altijd een achterwacht die gebeld kan worden in geval van calamiteiten. Zij zal binnen 5 minuten aanwezig zijn op de locatie. Ook in de vakanties is er een achterwacht regeling.

Openingstijden op locatie “D’n Bogerd”

Kinderopvang Le Papillon in “D’n Bogerd” is de hele week geopend.
Wij hanteren de volgende openingstijden:

Voorschoolse opvang 07.00 –08.30

Maandag 14.00 -18.00
Dinsdag 14.00 -18.00
Woensdag open bij aanbod
Donderdag 14.00 -18.00
Vrijdag 07.00 -18.00

Groepsindeling en dagstructuur op locatie “D’n Dulper”

Kinderopvang Le Papillon in “D’n Dulper” werkt met 1 basisgroep en heeft beschikking tot twee ruimtes te weten een gemeenschappelijk ruimte die samen met de peuterspeelzaal wordt gebruikt ook wel centrale ruimte genoemd en een speelzaal waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden!

Daarnaast hebben we, naast deze centrale ruimte en een speelzaal ook nog een eigen aangrenzend buitenspeelterrein tot onze beschikking waar de kinderen buitenactiviteiten kunnen ondernemen voor verschillende ontwikkelingsdoeleinden. Ook kunnen wij op deze locatie gebruikmaken van het buitenspeelterrein van de basisschool die zich in hetzelfde gebouw bevindt. Op deze locatie hanteren wij een maximale groepsgrootte van 18 kinderen in de centrale ruimte.

Omdat de leeftijden uiteenlopen en om tegemoet te kunnen komen aan de verschillen in ontwikkeling kiezen wij ervoor om binnen deze ruimte met twee leeftijdsgroepen te werken namelijk; groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Ook als er gezien het kindaantal alleen gebruik gemaakt wordt van de centrale ruimte zal er zoveel mogelijk gewerkt worden met twee leeftijdsgroepen. De activiteiten die uitgevoerd worden zijn afgestemd op deze leeftijdsgroepen zodat er recht wordt gedaan aan de verschillen in ontwikkelingfase. Daarnaast is ook het sanitair en het meubilair aangepast aan de twee leeftijdsgroepen om zo de veiligheid te kunnen waarborgen.
Er wordt om 15.30 uur, als alle kinderen op de locatie aanwezig zijn, gezamenlijk aan de tafel van de desbetreffende basisgroep gegeten en gedronken. Er is een flexibele indeling van de leeftijdsgroepen, omdat er ook gekeken wordt naar het ontwikkelingsniveau van het kind.
Op de basisgroepen staan vaste leidsters. Afhankelijk van het kindaantal zijn er vaste leidster(s) aanwezig voor de twee leeftijdsgroepen. Zo hebben de kinderen een vast aanspreekpunt op de opvang en hebben de leidsters en groepshulpen een goed beeld en overzicht over alle kinderen.
Tussen 15.45 en 17.30 uur mogen de kinderen vrij activiteiten kiezen. Er worden zowel binnen als buiten activiteiten georganiseerd waar de kinderen uit kunnen kiezen. Binnen deze tijd worden ook eventuele activiteiten aangeboden vanuit het actuele thema.

Tussen 17.00 en 18.30 uur worden de kinderen opgehaald door de ouders en worden de twee groepen samengevoegd in de gemeenschappelijke ruimte. Na 17.30 uur wordt de tv aangezet zodat dit een rustpunt is voor de kinderen. De leidsters geeft dit de ruimte om de overdracht met de ouders te doen. Na 17.30 uur worden ook eventuele neventaken uitgevoerd. Ten alle tijden is er op de groep iemand aanwezig voor de kinderen en de ouders. Er wordt naar gestreefd dat de vaste leidster de overdacht op dit moment doet en de groepshulp voert eventuele neventaken uit.

Deze locatie is geopend op maandag, dinsdag en donderdag op de naschoolse dagen. Op woensdag en vrijdag worden de kinderen van “D’n Dulper” opgevangen op de locatie in “D’n Bogerd”. In de vakanties worden de kinderen van “D’n Dulper” ook opgevangen op de locatie in “D’n Bogerd”. Dit i.v.m. het (nu nog) geringe kindaantal.

Wij hanteren de volgende regels ontrent de leidsterbezetting in relatie met het kindaantal. Deze regels zijn opgesteld volgens de Wet Kinderopvang:
4 t/m 12 jaar:1 leidster op 10 kinderen.

Wij werken met twee leeftijdsgroepen in één ruimte verdeeld in twee segmenten.

Leeftijdsgroep 1: groep 1 t/m 4
Leeftijdsgroep 2: groep 5 t/m 8

De groep wordt geleid door de op die dag aanwezige leidster(s). Er is altijd een achterwacht die gebeld kan worden in geval van calamiteiten. Zij zal binnen 5 minuten aanwezig zijn op de locatie.

Openingstijden op locatie “D’n Dulper”

Kinderopvang “Le Papillon” in “D’n Dulper” is op maandag, dinsdag en donderdag geopend.
Wij hanteren de volgende openingstijden:

Voorschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag van 07.00 – 08.30

Maandag 14.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag 14.00 tot 18.00 uur.
Donderdag 14.00 tot 18.00 uur.

Voorschoolse opvang

Bij kinderopvang “Le Papillon” is het mogelijk om voorschoolse opvang aan te vragen. De voorschoolse opvang is geopend vanaf 7.00 uur.
Tijdens de voorschoolse opvang is er voor het kind de mogelijkheid om een boterham te nuttigen die van thuis is meegenomen. Ook is er voor het kind de mogelijkheid om een rustige activiteit te ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het kijken van een videofilm of het doen van een spelletje.
Als het tijd is om naar school te gaan wordt het kind bij kinderopvang “Le Papillon” door de leidster naar school gebracht. Bij uitzondering wordt een professioneel taxibedrijf ingeschakeld.
Voor kinderen van “Le Papillon” “D’n Dulper” is het eveneens mogelijk vanaf 7.00 uur te worden opgevangen. Deze opvang zal bij onvoldoende aanbod plaatsvinden op onze locatie te Druten.

Vakantieopvang

Alle kinderen van kinderopvang “Le Papillon” worden in de vakantie opgevangen in de locatie in “D’n Bogerd”. Dit i.v.m. het (nu nog) geringe kindaantal.
Tijdens de vakanties worden de kinderen in de centrale ruimte en in de bovenbouwruimte van kinderopvang “Le Papillon” in “D’n Bogerd” opgevangen. De kinderen worden in de vakanties ingedeeld aan de hand van hun leeftijd.
Tijdens de vakanties worden er allerlei activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Dit bestaat uit een activiteitenschema aan de hand van het actuele thema. De activiteiten worden afgestemd op de verschillende leeftijden en interesses van de kinderen. Daarnaast wordt er elke vakantie een leuk uitstapje georganiseerd.
De kosten voor deze uitstapjes zijn volledig voor rekening van kinderopvang “Le Papillon”.

Hele dag opvang op vrijdag

Kinderen van onze locaties “D’n Dulper” en “D’n Bogerd” hebben op vrijdag de keuze uit de hele dag of de halve dag opvang. Kinderen die de hele dag naar de opvang komen worden op vrijdag opgevangen op onze locatie in “D’n Bogerd”. Kinderen van onze locatie “D’n Dulper” worden bij een halve middag opvang op vrijdag bij voldoende deelname, minimaal 5 kinderen, opgevangen op hun eigen locatie in “D’n Dulper”.

Tijdens de vrijdagopvang worden de kinderen in de centrale ruimte van kinderopvang “Le Papillon” in “D’n Bogerd” opgevangen. Tijdens de vrijdagopvang vangen wij alle kinderen op als één basisgroep maar met hierbinnen twee leeftijdsgroepen. Tijdens de hele dagopvang kunnen de kinderen vanaf 7.00 uur terecht bij onze opvang. Voor de kinderen is er dan de mogelijkheid om een boterham te nuttigen die van thuis is meegenomen.
Aan het begin van de dag worden dan rustige activiteiten ondernomen. Tot 8.30 uur is de televisie aan en mogen de kinderen tv kijken.

Tussen 8.30 en 10.00 uur is er de mogelijkheid om vrij te spelen. Het vrij spelen houdt in dat de kinderen zelfstandig kunnen kiezen uit verschillende spellen en materialen, de computerhoek of uit een activiteit die aangeboden wordt vanuit het activiteitenschema. In de computerhoek wordt gebruikt gemaakt van een inschrijfrooster zodat de kinderen niet langer dan 25 minuten achter de computer kunnen zitten.

Tussen 10.00 en 10.30 uur krijgen de kinderen fruit en wat te drinken.
Tussen 10.30 en 12.00 uur is er de mogelijkheid tot vrij spelen. Tijdens de hele dagopvang op vrijdag wordt er altijd met de kinderen naar buiten toe gegaan als het weer dit toelaat. Van 12.00 tot 12.30 uur mogen de kinderen tv kijken. Tussen 11.30 en 12.30 uur zijn er ook kinderen die vanaf school naar onze opvang komen. We wachten totdat ook deze kinderen op de opvang zijn alvorens we om 12.30 uur gaan lunchen. De kinderen nemen zelf een boterham mee en wij verzorgen het drinken. Na de lunch mogen de kinderen tussen 13.30 uur en 15.30 uur vrij spelen. Om 15.30 uur zijn er kinderen die een kort dagdeel naar de opvang komen vanaf school. Als deze kinderen op de opvang zijn gaan we met alle kinderen van 15.30 tot 16.00 uur gezamenlijk eten en drinken. De kinderen krijgen dan fruit en een koekje en wat te drinken van kinderopvang “Le Papillon” . Na het eten en drinken mogen de kinderen vrij spelen.

Tussen 17.00 uur en 18.00 uur worden de kinderen opgehaald door de ouders. Na 17.30 uur gaat de televisie aan zodat dit zowel voor de kinderen als de ouders een rustig overdracht moment is.

Gesloten dagen

BSO Le Papillon is op alle locaties naast de reguliere feestdagen op de volgende dagen gesloten:

Leste Mert m.u.v. “D’n Dulper”
De dag na Leste Mert m.u.v. “D’n Dulper”
24 december
31 december
Koningsdag
5 mei in de kroonjaren
De dag na Hemelvaart

Haaltijden

Om de rust en structuur zoveel mogelijk te waarborgen op de groepen streven wij naar de volgende breng- en haaltijden:

Maandag tussen 17.00 en 18.00 uur
Dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur
Woensdag om 15.00 uur en tussen 17.00 uur en 18.00 uur
Donderdag tussen 17.00 en 18.00 uur
Vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur

Het ophalen gebeurt bij de hoofdingang van “Le Papillon”. Uiteraard kan het kind in overleg ook eerder opgehaald worden.
Tijdens schoolvakanties en op vrijdag zijn de breng- en haaltijden tussen 07.00u en 9.00 uur, tussen 12.30 en 13.00 uur of tussen 17.00 en 18.00 uur.

LET OP! Het is van belang dat door ouders tijdig doorgegeven wordt wanneer het kind door een derde opgehaald wordt. Dit is nodig om de veiligheid van het kind te waarborgen en te voorkomen dat zowel “Le Papillon” als de ouders voor verrassingen komen te staan. Indien dit niet is doorgegeven wordt te allen tijde een ouder gebeld om toestemming te vragen.

Inschrijving

Inschrijving bij kinderopvang “Le Papillon” is geheel gratis. Ouders kunnen bij kinderopvang “Le Papillon” een informatiepakket aanvragen. Ook is het voor ouders mogelijk om een keertje sfeer te komen proeven om zo een betere indruk van onze opvang en onze manier van werken te krijgen. Na inschrijving is er geen verplichting om de gereserveerde dagdelen af te nemen totdat er een schriftelijke overeenkomst tussen “Le Papillon” en de ouders tot stand is gekomen.

Na inschrijving wordt er ruim voor de opvangdatum een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.
In het intakegesprek zullen de volgende punten aan de orde komen:

Rondleiding (als deze nog niet heeft plaatsgevonden)
Uitleg over al onze documenten en protocollen zoals o.a. ons algemeen beleid, regelement, beleidsplan veiligheid en gezondheid. Deze documenten liggen ter inzage op onze info-ouder tafel, deze is gesitueerd nabij elke ingang van onze locaties.
Uitleg over ons pedagogisch beleid, pedagogisch werkplan.
De dagen waarop het kind naar de opvang komt en de indeling van deze dagen.
Bijzonderheden van het kind.
Vervoer van de school naar de opvang, en bij voorschoolse opvang ook de opvang van de locatie naar school.
Vakantieopvang

Nadat er een overeenkomst tot stand is gekomen, mag het kind gratis een paar uurtjes, op een afgesproken tijd, spelenderwijs wennen aan de nieuwe omgeving. Tijdens deze uren maakt het kind ook kennis met de leidster die hem van school ophaalt en op zijn/haar groep staat.

U kunt een overeenkomst afsluiten inclusief of exclusief schoolvakanties. Voor opvang tijdens studiedagen zie Studiedagen. Voor meer informatie over de verschillende overeenkomsten kan contact opgenomen worden met de hoofdleidster of administratie.

Kwaliteit en handelswijze

Er wordt aan de veiligheidsnormen en kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang voldaan voor wat betreft de groepsgrootte, de groepsruimte, de opleiding van de medewerkers en leidsteruren per groep.
De GGD inspecteert jaarlijks onze accommodaties op veiligheid, hygiëne en uitvoering van de kwaliteitsnormen. Het GGD-rapport is na opvraag door ouders in te zien en ligt op elke locatie ter inzage.
Tevens wordt het rapport gepubliceerd in het LRKP en staat ook op onze eigen website.
Middels ons algemene beleidsplan veiligheid en gezondheid informeren wij ouders hoe wij er zorg voor dragen dat de kinderen en medewerkers zich kunnen bevinden in een zo veilig en gezond mogelijke werk-speel, en leefomgeving. Onze inventarisaties en risico registraties per locatie vormen hier een onlosmakelijk deel van.
“Le Papillon” waarborgt de veiligheid en gezondheid van de kinderen met behulp van een jaarlijkse screening door middel van het RIG (gezondheid) en het RIV (veiligheid). Hiervan zijn boekjes ter inzage.
Wij zorgen dagelijks voor een goede balans tussen het bieden van een veilige omgeving en het bieden van uitdaging en leermomenten aan de kinderen.

Medewerkers:

Al onze medewerkers beschikken over een diploma die volgens de cao Kinderopvang vereist is.
Onze medewerkers werken en handelen naar ons algemeen, pedagogisch en beleid Veiligheid en Gezondheid en onze protocollen waar we elkaar ook op aan durven spreken.
Op al onze locaties is tevens een BHV er aanwezig en de medewerkers hebben allemaal kinder-EHBO of worden daarin geschoold.
Omdat Kinderopvang Le Papillon ook een leerbedrijf is zijn er over het hele jaar ook stagiaires aanwezig. De mate waarbij de stagiaire ondersteuning mag bieden wordt bepaald door het niveau wat zij heeft bereikt in de opleiding. De taken van de stagiaires bestaan uit het begeleiden van de pedagogisch medewerker te denken valt aan het activiteitenaanbod, het meehelpen tijdens eet-en drink momenten, het ophalen van de kinderen, het surveilleren op de buitenplaats en opruim-schoonmaak werkzaamheden dit alles onder toezicht van een PW er Stagiaires zijn altijd boventallig. Pas aan het eind van het laatste leerjaar kan de stagiaire bij goed gevorderde studieresultaten ingezet worden naast de pedagogisch medewerker volgens vastgestelde voorwaarden van de cao Kinderopvang.

Kinderopvang Le Papillon maakt geen gebruik van vrijwilligers.

Alle medewerkers en onze stagiaires zijn in het bezit van een geldige verklaring goed gedrag (VOG) en zijn daarmee geregistreerd in het personenregister kinderopvang.

“Le Papillon” waarborgt zijn kwaliteit door het in dienst hebben van ervaren leidsters met een pedagogische MBO of HBO- opleiding. Ook beschikken zij over een professionele pedagogische aanpak en beroepshouding.

Er is een pedagogisch beleid aanwezig en iedere leidster draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan.
De hoofdleidster/pedagogisch coach is vanuit haar opleiding kundig op pedagogisch gebied en is verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid. Dit beleid is na opvraag in te zien door ouders en ligt op al onze locaties ter inzage.

De kinderen/ ouders hebben een vaste medewerker/ mentor waartoe zij zich kunnen wenden voor de overdracht aan het eind van de dag om informatie over het doorbrengen van de middag/ de ontwikkeling van hun kind te krijgen. Ook voor vragen kunnen ze terecht bij hun eigen mentor.
Zowel mondeling als in een overdrachtsschriftje verstrekt door ons doen we verslag van de middag en hebben de ouders ook de mogelijkheid om hier gebeurtenissen in te vermelden of een vraag of opmerking te plaatsen. Dit kan iets leuks zijn b.v. een gemaakt uitstapje in het weekend of juist een nare gebeurtenis in het gezin/familie waardoor het kind uit zijn doen kan zijn.
Tijdens het intakegesprek voor de plaatsing van het kind wordt de ouder geïnformeerd wie de mentor is voor hun kind en tijdens de wenmiddag zal het kind kennismaken met zijn mentor die hem of haar begeleidt tijdens die middag. Middels de vragen op het intake formulier proberen wij een beeld te krijgen over het kind op zowel medisch, , sociaal/emotioneel, gebied maar ook over geloof en interesse gebied van het kind. Kan het kind voor zichzelf opkomen, onzekerheid, is het zindelijk zijn allemaal belangrijke factoren en info die maken dat het kind vanaf de eerste dag de juiste begeleiding krijgt in de groep. Ook de informatie die nodig is van school zoals leerkracht en groep wordt hierin besproken.
Als er andere zaken zijn die voor ons van belang kunnen zijn vragen wij van de ouders om die te benoemen zodat we daaropin kunnen spelen waar nodig. Samen met de ouders kijken/bespreken we wat de beste aanpak is voor hun kind. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind en zijn welbevinden en deze wordt besproken op onze teamvergaderingen waarbij de kind bespreking een vast item is. De mentor draagt er zorg voor dat de kinderen zich fijn voelen door o.a. aansluiting bij de groep te creëren.

Als er bijzonderheden of problemen worden gesignaleerd in de ontwikkeling van een kind door de mentor van het kind, wordt er een afspraak gemaakt voor een langer gesprek. Ook bij een hulpvraag kan er een advies of informatie gegeven worden over een te raadplegen passende instantie. Dit zal veelal opgepakt worden door onze hoofdleidster /pedagogisch coach.

Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op de volgende vier opvoedingsdoelen:

*Het bieden van emotionele veiligheid
*Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke kenmerken
*Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale vaardigheden
*Gelegenheid om bekend te raken met de verschillende normen en waarden binnen de samenleving

De leidsters van kinderopvang “Le Papillon” zijn op de hoogte van zowel het pedagogisch beleid als het RIG en het RIV en al onze documenten en protocollen. De leidsters worden hiervan actueel op de hoogte gehouden middels teambijeenkomsten. In deze teambijeenkomsten wordt ook het actuele RIG en RIV met eventuele actiepunten die door de leidsters uitgevoerd dienen te worden besproken. Daarnaast wordt ook het actuele pedagogisch beleid met de leidsters doorgenomen.
De hoofdleidster/pedagoge van kinderopvang “Le Papillon” is verantwoordelijk voor de dagelijkse besturing van de leidsters. Zij ziet erop toe dat het pedagogisch beleid door alle leidsters ook in de praktijk uitgevoerd wordt.

Indien er een observatievraag is vanuit de ouders en/of school, kan de Hoofdleidster/Pedagoge deze observatie uitvoeren. Zij zal vanuit haar expertise/opleiding en ons te hanteren beleid een onderzoek ondersteunen.

Regelmatig begeleiden wij binnen kinderopvang Le Papillon stagiaires van het ROC. Stagiaires zijn bij kinderopvang Le Papillon altijd boventallig. Wij vinden het belangrijk om studenten op te leiden en te enthousiasmeren voor de kinderopvang. De Hoofdleidster/Pedagoge van kinderopvang “Le Papillon” is eindverantwoordelijk voor de begeleiding van de stagiaires binnen onze opvang. Daarnaast zijn de leidsters van de desbetreffende basisgroep en /of locatie waarbinnen de stagiaires stagelopen verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de stagiaires. De eindverantwoordelijkheid voor eventuele activiteiten die de stagiaires uitvoeren blijft altijd liggen bij de leidsters van kinderopvang “Le Papillon”

Een belangrijk onderdeel van de opvang is de dagelijkse overdracht met ouders tijdens het halen van het kind. Dit gebeurt in een kort gesprek aan het eind van de opvang door de aangewezen mentor van de groep, dit zal de leidster zijn die voor het kind vertrouwd is omdat het vaste gezicht van de groep is. Het kind krijgt tevens een eigen schriftje, waarin regelmatig de dagelijkse gebeurtenissen worden geschreven door de leidsters en ouders bijzonderheden over het kind kwijt kunnen.

Kinderopvang “Le Papillon” spaart kosten noch moeite om de ruimten zo kindvriendelijk en gezellig mogelijk in te richten en te voorzien van veilige, betrouwbare en verantwoorde materialen.

Kinderopvang “Le Papillon” heeft alle handelingen op de verschillende terreinen binnen de organisatie vastgelegd in protocollen en beleidsnota’s om de kwaliteit binnen onze organisatie te waarborgen. Kinderopvang “Le Papillon” staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11 04 49 11.

Protocollen kindermishandeling

Kindermishandeling komt overal voor. In Nederland zijn naar schatting minstens 80.000 kinderen per jaar slachtoffer van kindermishandeling. Tussen de 50 en 80 kinderen per jaar overlijden aan de gevolgen van kindermishandeling. “Le Papillon” is zich ervan bewust dat kindermishandeling een ernstig probleem is. Kindercentra dragen verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en voor het ondernemen van actie na het signaleren. Daarom heeft “Le Papillon” een protocol ontwikkeld waarin deze verantwoordelijkheden duidelijk omschreven staan. Deze is in te zien op al onze locaties. Al onze leidsters zijn bekend met dit protocol, dit protocol zal regelmatig tijdens werkbesprekingen doorgenomen worden.

Het onderwerp grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of kinderen krijgt onze speciale aandacht, immers het welbevinden van eenieder komt daardoor in gedrang. Belangrijk is dat we ons allemaal houden aan de afspraken en regels die we gemaakt hebben en met elkaar omgaan zoals beschreven in ons pedagogisch beleid.
In een leerproces proberen we de kinderen bij te brengen om aan te geven, zo nodig direct als ze iets als onprettig ervaren oftewel het mondig maken daarin. In ons algemeen beleid veiligheid en gezondheid staat hier meer over beschreven m.n. de openheid naar elkaar als volwassen team voor het aanspreken naar elkaar onderling en te refereren naar onze afgesproken manier van omgaan met elkaar.

Ondersteuning beroepskrachten bij werkzaamheden

Kinderopvang “Le Papillon” werkt met verschillende beroepskrachten binnen de opvang. Kinderopvang “Le Papillon” werkt uitsluitend met opgeleid personeel en heeft dus geen vrijwilligers in dienst.
Binnen kinderopvang “Le Papillon” zijn groepshulpen, leidsters en een hoofdleidster in dienst.
De groepshulpen bij kinderopvang “Le Papillon” zijn er ter ondersteuning van de leidsters. Zij voeren onder andere schoonmaakwerkzaamheden uit en ondersteunen de leidsters bij eventuele activiteiten. De groepshulpen van kinderopvang “Le Papillon” worden in hun werkzaamheden aangestuurd door de leidsters en eventueel door de hoofdleidster.
De leidsters bij kinderopvang “Le Papillon” zijn verantwoordelijk voor hun eigen basisgroep. De leidsters voeren dagelijkse werkzaamheden uit. De leidster draagt zorg voor de kinderen in haar groep en voor eventuele activiteiten die zij daar verzorgt.
De hoofdleidster/pedagogisch coach bij kinderopvang “Le Papillon” draagt zorg voor de dagelijkse uitvoering van zowel het algemeen als het pedagogisch beleid. Zij houdt het overzicht over alle groepen en ondersteund de leidsters in hun werkzaamheden. De hoofdleidster/pedagogisch coach wordt hierin begeleid door de houder van kinderopvang “Le Papillon”. Tussen de houder en de hoofdleidster/pedagogisch coach vindt regelmatig overleg plaats over de dagelijkse gang van zaken en haar rol daarin.
Tot slot is er dagelijks een achterwacht aanwezig bij elke locatie. Deze achterwacht is, indien nodig, binnen enkele minuten op de locatie aanwezig bij eventuele problemen of calamiteiten. Ook in de vakanties is er een achterwacht regeling

Inzet beroepskrachten in afwijking leidster-kind-ratio

Er worden bij kinderopvang “Le Papillon” niet minder beroepskrachten ingezet dan volgens de leidster-kind-ratio vereist is. Dit geldt voor het begin (na opening) en aan het einde (na sluiting) van de dag en tijdens de lunchpauze.
Hoewel het bij wet toegestaan is om op deze uren af te wijken van het leidster-kind-ratio kiest kinderopvang “Le Papillon” er niet voor om af te wijken i.v.m. de veiligheid voor de kinderen en de aandacht voor de ouders tijdens de sluitingen. Op deze manier kunnen wij ook garant staan voor een gezellige en georganiseerde afronding van de dag.

Medezeggenschap cliënten

Tijdens het brengen en halen van het kind is er een beperkte tijd voor een gesprekje. Bij behoefte aan een langer of vertrouwelijk gesprek kan er altijd een afspraak gemaakt worden met de hoofdleidster of directie.
Kinderopvang “Le Papillon” beschikt over een oudercommissie. Deze commissie is aangesloten bij BOinK. In de oudercommissie van kinderopvang “Le Papillon” zitten ouders van alle onze vestigingen. Elke locatie heeft zijn eigen oudercommissie. Samen met de ouders willen wij streven naar een goedgeorganiseerde kinderopvang.

Klachtenregeling

Iedere ouder van een kindopvang heeft het recht een klacht in te dienen als de opvang niet naar uw tevredenheid is. Dat geldt ook voor onze kinderopvang. De klachtprocedure is de volgende:
Als ouder kunt u contact opnemen met degene binnen onze opvang met wie de klacht te maken heeft. Wees openhartig over uw ontevredenheid, zodat u in een gesprek misschien al tot een oplossing kunt komen. Biedt dit geen bevredigende oplossing of legt u uw klacht liever neer bij iemand van de directie dan kunt u zich wenden tot onze hoofdleidster en/of directrice. Samen kan gekeken worden of er over uw klacht een bevredigend besluit genomen kan worden. Gaat uw voorkeur uit naar een onafhankelijke behandeling of bent u niet tevreden met de beslissing die ons kindercentrum heeft genomen dan is ons kindercentrum aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang en ouders kunnen zich dan tot hen wenden. Zij zullen u dan onafhankelijk bijstaan bij uw klacht en zij zullen in samenspraak met de ouders en het kindercentrum naar een, voor iedereen, bevredigende oplossing zoeken.
Ook voor de oudercommissie is “Le Papillon” aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang. Hier worden klachten behandeld over onderwerpen waarover de oudercommissie een adviesrecht heeft.

Heeft U als ouder een klacht dan wordt er eerst een intern traject doorlopen wij verwijzen U dan ook naar ons interne klachtenreglement ter inzage op elke locatie bij de ouders info hoek. Ook krijgt elke ouder informatie middels onze algemene voorwaarden bij het overleggen van het contract/ van de plaatsingsovereenkomst die een onlosmakelijk geheel vormen.

Medicatie

Kinderopvang “Le Papillon” neemt geen verantwoordelijkheid voor het toedienen van voorgeschreven medicatie, evenals het geven van pijnstillers, neussprays en/of homeopathische geneesmiddelen. Hiermee worden risico’s voor eventuele negatieve gevolgen van toediening uitgesloten.
Bij wijze van uitzondering kan er overlegd worden met de leiding of er medicatie toegediend kan worden in het geval van een chronische aandoeningen. De leiding bepaalt of dit haalbaar en verantwoord is binnen de opvang. Ouders dienen dan een toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen.
Er wordt rekening gehouden met een eventuele allergie of een dieet van het kind. Dit dient bij de intake schriftelijk te worden vermeld.

Studiedagen

Als ouders een overeenkomst inclusief vakanties hebben gesloten, hebben zij recht op gratis opvang tijdens de Spom studiedagen van de verschillende basisscholen op tijden dat de locatie geopend is.
Bij voldoende deelname, minimaal 4 kinderen, zal de locatie tijdens de studiedagen de gehele dag geopend zijn.

Vakantieovereenkomst

Bij kinderopvang “Le Papillon” is het mogelijk om uitsluitend een vakantieovereenkomst af te sluiten. Bij een minimum afname van twee lange dagdelen tijdens de vakanties ontvangen de ouders een overeenkomst van 120 uur op jaarbasis. Zijn er drie lange dagdelen nodig, dan ontvangen de ouders een overeenkomst van 180 uur op jaarbasis.

Vervoer

Afhankelijk van de afstand van de basisscholen tot de locatie worden de kinderen lopend of met vervoer door onze eigen leidsters opgehaald of naar school gebracht en bij uitzondering met taxivervoer van school opgehaald of gebracht. Voor het ophalen van kinderen op scholen in de kerndorpen wordt ook bij uitzondering gebruik gemaakt van taxivervoer. De groepsleiding van “Le Papillon ” en de taxichauffeurs van het taxibedrijf presenteren zich in de bedrijfskleding van Le Papillon met het bekende logo.

Verzekeringen

Alle kinderen die bij “Le Papillon” opgevangen worden zijn verzekerd tegen ongevallen, invaliditeit, overlijden en/of aanvullende dokterskosten. Voor meer informatie over deze verzekering kunt u contact opnemen met de directie van “Le Papillon”. Voor kinderen onder de 14 jaar zijn de ouders te allen tijde verantwoordelijk. Het is daarom raadzaam voor ouders om een verzekering betreffende aansprakelijkheid voor particulieren te hebben of alsnog af te sluiten.

Verzuim

Afwezigheid van het kind door ziekte of anderszins dient tijdig doorgegeven te worden aan de administratie of een leidster, zodat rekening gehouden kan worden met het inroosteren van vervoer. Tevens wordt hiermee onnodig lang wachten op een kind op school voorkomen. Bij afwezigheid kunt u geen aanspraak maken op restitutie.
In beperkte mate (maximaal 5 keer per jaar) is het mogelijk om dagen te ruilen. Indien tijdig aangevraagd bij de administratie kan er gekeken worden of een dag geruild kan worden. Het zal afhankelijk zijn van het kindaantal op de desbetreffende dag of het mogelijk is om de dagen te ruilen.

Afwijkende schooltijden

Bij een excursie, schoolreisje, studiemiddag e.a. moeten de ouders zelf aangeven en aanvragen als men op afwijkende tijden gebruik wil maken van de opvang voor zijn of haar kind. Vanuit kinderopvang “Le Papillon” zal er dan gekeken worden of opvang vanaf die tijd mogelijk is en zal ook het vervoer van school naar de opvang gewijzigd worden. Voor kinderopvang “Le Papillon” is het van belang dit tijdig door te krijgen i.v.m. eventueel extra personeel en gewijzigd vervoer.

Ziekte

Als een kind echt ziek is, heeft het veel aandacht nodig en wordt het liefst verzorgd in een vertrouwde omgeving. Indien het kind tijdens de opvang ziek wordt, of ziek van school opgehaald wordt, nemen wij direct contact op met de ouders. Bij een lichaamstemperatuur van 38,5 of hoger worden de ouders geadviseerd het kind op te halen. Wij verzoeken ouders bij eventueel besmettingsgevaar de directie en/of leiding tijdig op de hoogte te stellen.

Ten slotte

De directie alsmede alle leidsters van “Le Papillon” doen dagelijks hun uiterste best om een kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang te realiseren, te handhaven en te verbeteren. Hebt u als ouder/verzorger vragen, opmerkingen en/of suggesties, aarzelt u dan niet om dit met de directie of de leidsters te bespreken.

Kleinschalig

Kleinschalige opvang betekent veel persoonlijke aandacht!

Met leeftijdsgenootjes

Onze groepen worden ingedeeld op leeftijd.

Professioneel

Onze begeleiders zijn allen gecertificeerd voor BSO.

Scherp geprijsd

Wij bieden de beste uurtarieven uit de regio!