Algemeen Beleidsplan BSO Le Papillon

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

1. Inleiding

Op al onze locaties ligt ons Algemene Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid ter inzage op ons info ouders kastje gelijk bij de ingangsdeur. Dit plan geldt als basis en maakt inzichtelijk hoe wij op welke manier een zo veilig en gezond mogelijke omgeving bieden aan onze kinderen en Medewerkers. Bij de intake krijgt elke ouder informatie over hoe wij omgaan met veiligheid en gezondheid, dit door middel van gesprek en verstrekking van ons algemeen reglement waarin deze beschreven staan met verwijzing naar onze risico inventarisatie. De Hoofdleidster/Pedagogisch coach is verantwoordelijk voor het beleidsplan en heeft een aansturende werking naar elke locatie verantwoordelijke.

Dit beleidsplan zal elk jaar bekeken worden en wordt bijgesteld/geactualiseerd waar nodig en zal volgens nieuwe wetgevingen worden aangepast. Ook onze risico inventarisatie wordt daarin aangepast zij vormen samen een onlosmakelijk geheel. Op alle teamvergaderingen zal dit thema dan ook op de agenda staan en zal er locatie gericht naar risico’s gekeken worden. Als er wijzigingen zijn zoals verbouwingen,  ruimte of andere manier van inrichten is er direct controle op het aanscherpen van het beleid veiligheid en gezondheid.

2. Waar staan wij voor

en hoe dragen wij zorg voor het beleid waarbinnen wij ons volgens richtlijnen begeven!

Onze doelstelling, taak is:

Wij zien het als onze taak om een veilige, gezonde en vertrouwde omgeving creëren voor onze kinderen.

Het opvangen van de kinderen moet gebeuren in een veilige, gezonde en vertrouwde omgeving waar tevens ruimte is voor uitdaging en ontwikkeling. Op die manier nemen wij de tijdelijke zorg van ouders over en gaan daar verantwoordelijk mee om. Het accent ligt op de vrijetijdsbesteding en ontspanning na een intensieve schooldag. Wij geven de kinderen zoveel mogelijk de ruimte om de huiselijke situatie die ze gewend zijn te continueren uiteraard bieden wij daarin de mogelijkheden uit ons activiteiten draaiboek. De kinderen worden geënthousiasmeerd om naar buiten te gaan en actief te zijn in de buitenlucht, ook is er voldoende fruit tijdens de eet-en drinkmomenten voor de gezonde trek. Op elke locatie hangen onze huisregels en afspraken over onze materialen/speelgoed op het whiteboard toegankelijk voor elke Medewerker en/of Stagiaire. Er staat ook in beschreven voor welke doelgroep de materialen/speelgoed geschikt zijn.

Onze Visie is:

 Uiteraard geven wij de kinderen de kans om te ontdekken en hun vaardigheden te kunnen ontwikkelen. Tevens moeten de kinderen ook de ruimte krijgen om te ontdekken wat een aantal risico’s met zich mee kan brengen. Wij zien dit als leerproces en leren de kinderen hier mee om te gaan waarbij ze ook beter hun eigen grenzen leren kennen en verleggen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om zoveel mogelijk buiten te spelen in sport en spel en net als thuis naar de speeltuin te kunnen gaan in nabije ligging. Dit alles uiteraard in overleg met de ouders. Zij maken middels een toestemmingsformulier duidelijk welke mogelijkheden ze voor hun kind wensen. Al onze speelterreinen waar de kinderen gebruik van kunnen maken kunnen gezien worden door de Medewerkers vanaf onze speelplaats.

Vanuit de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te scheppen waar kinderen veilig doch onbezorgd in een gezonde omgeving kunnen spelen, ontspannen of uit te rusten na een intensieve dag.

Deze worden vorm gegeven in: 1) het bewustzijn van mogelijke risico’s, 2) het voeren van een goed beleid op grote risico’s, 3) het evalueren hiervan en de eventueel te nemen acties hierin.

3. Grote risico’s

Om de risico’s te minimaliseren of uit te sluiten hebben wij per categorie de te nemen maatregelen in kaart gebracht. Het risico wordt daardoor verkleind maar kan desondanks een groot gevolg hebben daarom maken we de bewustwording van deze risico’s door middel van benoeming in de volgende punten groter en de kans dat er iets gebeurt kleiner. Ook hier komt weer aan de orde gebruik de materialen/speelgoed waar het voor is en spelen het houden aan onze gedragsregels een grote rol.

Veiligheid waarbij kinderen lichamelijk letsel op kunnen lopen.

Vallen van hoogte:

Genomen maatregelen zijn kinderen alleen toelaten op speeltoestellen geschikt voor de leeftijd. Rustig van de trap lopen bij het speelhuis etc..

Vallen met gevaarlijke materialen: genomen maatregelen: kinderen knutselen altijd aan de tafel en lopen niet rond met scharen prikpennen etc. De knutselkast is alleen toegankelijk voor de leidster en eventueel onder begeleiding van de leidster voor de kinderen van de bovenbouw.

Verstikking:

Genomen maatregelen zijn kinderen aan tafel laten eten geen harde ronde etenswaren laten eten of deze doorsnijden voor kinderen van de onderbouw. Ook zachte ronde etenswaren kunnen leiden tot verslikking/verstikking doordat ze gemakkelijk in de keel schieten en blijven hangen. Dit wordt gewaarborgd doordat er altijd een pedagogisch medewerker bij de groep zit tijdens het eet-en drink moment.  Bij het spelen op toestellen attent zijn op koordjes in de jas, vooral bij capuchons deze kunnen nog al eens blijven haken en/of vast komen te zitten. Met name bij glijbanen. Ook is er altijd toezicht op de buitenplaatsen bij speeltoestellen die dat risico met zich mee brengen en waar onderbouw kinderen spelen.

Vergiftiging:

Genomen maatregelen zijn geen planten bloemen aanschaffen in en om de locaties.

Alle schoonmaakmiddelen hoog of achter gesloten deur waar zich geen kinderen bevinden. Schoonmaken gebeurt niet in directe bijzijn van de kinderen en alleen op de dagen dat er een scheiding gemaakt kan worden in de ruimte waar de kinderen zich bevinden dus op de uren dat er weinig of geen kinderen op de groep zijn.

Verbranding:

Genomen maatregelen zijn geen hete danken in de nabijheid van de kinderen. Of deze te voorzien van een scheutje koud water. Bij volle zon de kinderen zoveel mogelijk in de schaduw laten spelen en altijd met zonnebrandmiddel insmeren. Bij hoge temperaturen de kinderen op het midden- en het heetst van de dag binnen laten spelen in een koelere ruimte om bij te komen met rustige activiteiten.

Verdrinking:

Genomen maatregelen altijd toezicht op de zwembadjes op de locaties die met weinig water gevuld zijn als er onderbouw kinderen spelen.  Bij het zwemmen elders als activiteit alleen die doelgroep meenemen met een diploma zwemmen.

Sociale veiligheid

Grensoverschrijdend gedrag:

genomen maatregelen zijn dat er zoveel mogelijk vier ogen op de groep zijn en bij inzet van 1 beroepskracht gaat onze achterwachtregeling in werking. We beroepen ons op onze huis/gedragsregels deze worden op alle groepen regelmatig besproken voor zowel kinderen als medewerkers als aanwezigen. Deze hangen tevens op al onze locaties op het whiteboard en staan beschreven in ons beleid/reglement.

Kindermishandeling: genomen maatregelen zijn dat er een Meldcode Huiselijk Geweld  kindermishandeling is die bij elke teamvergadering besproken wordt.

Vermissing: genomen maatregel zijn afspraken met ouders en kinderen over toezicht of vrij spelen buiten en het noteren wanneer kinderen de groep verlaten of naar huis gaan. Dit doen we door middel van een presentie/absentielijst. Ons Deurbeleid bewaakt de mogelijkheid om de locatie zonder toezicht te verlaten.  Ook verwachten wij van ouders dat ze kenbaar hebben gemaakt door wie hun kind opgehaald mag worden. Dit wordt besproken tijdens het intake gesprek voordat de kinderen instromen.

Gezondheid

Ten aanzien van de grote  gezondheidsrisico’s zijn de volgende risico’s in kaart gebracht en door onze manier van handelen geminimaliseerd of uitgesloten.

Medische fouten:

Wij werken met toestemmingsformulieren voor het toedienen van medicatie vanuit de ouders thuis en over het gebruik ervan.  Op ons centrum zelf verstrekken wij geen medicatie ook geen Paracetamol. Bij de intake bekijken wij of wij de capaciteit/expertise  hebben voor kinderen die een extra medisch risico en/of behandeling nodig hebben. Op onze locaties is altijd iemand met kinder- EHBO of BHV aanwezig.

Besmetting :

Door Infectieziekten en grieppandemie  Naast de dagelijkse hygiënemaatregelen hanteren wij de extra maatregelen zoals het vaker schoonmaken van toiletten, deurklinken, spelmateriaal en vaker handenwassen Ook de hoest discipline zal vaker onder aandacht worden gebracht.

Binnenmilieu:

Wij zitten in een multifunctioneel gebouw, deze draagt zorg voor het onderhoud en controle voor ons ventilatiesysteem door een gerenommeerd bedrijf. Onze locaties worden het hele jaar voor werktijd gelucht door het tijdelijk openzetten van de ramen op een kier.

Buitenterrein:

Onze buiten terreinen worden volgens protocol afkomstig uit de acties van onze gezondheidsregistratie dagelijks gescreend op zwerfvuil of anders zodat kinderen zich b.v. niet kunnen snijden aan glas of scherp materiaal.  Zo hanteren wij op de zandbakken ook altijd netten.

Mocht er toch iets gebeuren dan weten onze pedagogisch medewerkers hoe te handelen dit staat o.a. beschreven in het hitte plan van de overheid de info van de GGD of vanuit de EHBO of BHV expertise. Daarnaast hebben wij ons calamiteitenplan bij b.v.  ontruiming.

BHV/EHBO regeling:

Op al onze locaties hebben wij een BHV- er en iemand die het diploma kinder- EHBO heeft. Deze worden inzichtelijk gemaakt op onze personeelslijsten en roosters. Dit geldt ook voor onze achterwachtregeling.

4. Hoe om te gaan met kleine risico’s.

In onze risico inventarisaties staan de kleine risico’s beschreven door het ervaren van risicovolle situaties leren de kinderen hoe hiermee om te gaan in de toekomst. Ze ontwikkelen hiermee vaardigheden en inschattingsvermogen.

Ook wordt hun zelfvertrouwen en onafhankelijkheid hiermee vergroot dit draagt in positieve zin bij aan hun relatie met andere kinderen en is ook van belang voor hun motorische vaardigheden.

Wij leren de kinderen om te gaan met eventuele risico’s door middel van afspraken over het gebruik van speelgoed en het speelgoed te gebruiken waar het voor bestemd is en voor welke doelgroep. Een actie is om het speelgoed te controleren en de speeltoestellen op onze speelplaatsen. Speelgoed wat kapot is gaat gelijk weg en wij maken geen gebruik van speeltoestellen die beschadigd zijn zodat kinderen hierdoor geen letsel op kunnen lopen. Ook zien wij erop toe dat de materialen/speelgoed gebruikt worden waar het voor bestemd is en voor welke leeftijd.

Rennen balspel of anders doen we in de gymzaal of buiten maar niet in de leefruimte.

Wij hanteren onze regels uit ons pedagogisch beleid, waardoor kinderen in hun eigen leeftijdsgroep met de daarvoor geschikte materialen en ruimte omgaan. Ook onze huis/gedragsregels, onderdeel van ons algemeen reglement,  spelen hierin een rol zoals niet stoeien en rennen in de binnenruimte! En de vrijheid van een ieder stopt daar waar het de veiligheid van een ander in gevaar brengt.

Gezondheidsrisico’s

Ook om de kleine gezondheidsrisico’s te bewerken hebben wij een inventarisatie met de daarin meegenomen acties die nodig zijn deze worden met regelmaat met de kinderen besproken tijdens het eet/drinkmoment en met de Pedagogisch Medewerkers tijdens teamvergaderingen.

De afspraken die er met de kinderen gemaakt worden zijn b.v. het wassen van de handen na toiletbezoek en voor en na een eet of drinkmoment. Ook wordt de hoestdiscipline onder de aandacht gebracht.

5. Risico inventarisatie.

Op al onze locaties liggen de actuele risico inventarisaties wat betreft veiligheid en gezondheid hierin worden de locatie specifieke risico’s beschreven immers ruimte en omgeving kunnen nogal eens verschillen. Deze inventarisaties worden gemaakt door de locatieverantwoordelijke onder supervisie van de Hoofdleidster/Pedagoog. Veranderingen in de ruimte of anders worden direct aangepast en jaarlijks wordt het verslag geactualiseerd waar nodig. Te denken valt aan ruimte uitbreiding aanschaf materialen of speeltoestellen. Deze factoren kunnen weer andere risico’s met zich meebrengen waarbij ook de gedagsregels zouden moeten worden aangepast.

Alle Medewerkers zijn op de hoogte zodat zij naar het plan kunnen handelen en werken. In de team vergaderingen wordt aandacht besteed aan dit item en besproken of er tussentijdse wijzigingen zijn.

Nieuwe Medewerkers en Stagiaires moeten zich eerst inlezen en worden door hun begeleider bijgestaan bij vragen en/of onduidelijkheden.

6. Extra toelichting wat betreft een aantal aangescherpte vereisten in de wet kinderopvang.

Grensoverschrijdend gedrag

Ter voorkoming of uitsluiting ervan hebben wij beschreven hoe wij met elkaar omgaan en afspraken gemaakt daarover zowel voor onze medewerkers hoe ze met de kinderen omgaan als met de kinderen en het contact met elkaar.  Dit wenselijk gedrag en wat gepast en ongepast is, is terug te vinden in ons algemeen reglement, pedagogisch beleid, pedagogisch werkplan gerelateerd aan de locatie. Deze staan o.a. voor onze gedagsregels.

In onze werkoverleggen worden deze altijd besproken en ook wordt hier aandacht aan besteed met de kinderen voor of na het eet en drinkmoment waarbij de kinderen per leeftijd groep bij elkaar zitten.

We vragen de kinderen direct aan te geven als ze iets niet willen of niet fijn vinden in een bepaald gedrag van anderen zodat dit in de kiem kan worden gesmoord. Er wordt dan in gesprek een verwijzing gedaan met de betrokkenen naar de afspraken die we gemaakt hebben met zijn allen en spreken elkaar erop aan.

Extra maatregelen

Alle Medewerkers moeten een Verklaring Omtrent Gedrag hebben alvorens zij op de groep mogen werken.

We proberen zoveel mogelijk met het vier ogen principe te werken.

Als een kind ongepast gedrag vertoont in welke vorm dan ook zal er gehandeld worden naar de afspraken die we hier over hebben gemaakt.

Ook hebben wij een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed waar al onze medewerkers mee bekend zijn.

Het vierogen principe;

 We proberen zoveel mogelijk het vierogen principe te hanteren  zodat een pedagogisch medewerker, stagiaire, of andere volwassene gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Middels ons Deurbeleid bewaken wij tevens de binnenkomst van onaangekondigde vreemden.

Achterwachtregeling:

Als er in het centrum maar één medewerker aanwezig is en dit ook is toegestaan gezien het aantal kinderen treedt de achterwacht regeling in werking. Dit ook in verband met calamiteiten. Er wordt gekeken of er een  tweede persoon aanwezig kan zijn/is in het gebouw b.v. een administratieve kracht, een stagiaire. Dit kan ook een medewerker zijn van een andere gebruiker van het pand of de beheerder van het multifunctionele centrum waarin wij zijn gesitueerd.  Als dit niet het geval is wordt er een andere volwassene ingezet. Deze achterwacht is altijd telefonisch bereikbaar en moet binnen een kwartier aanwezig kunnen zijn op de locatie indien nodig en in het bezit zijn van een BHV Diploma.

De afwijking van de beroepskracht- kind ratio is hier niet van toepassing aangezien wij hier niet van afwijken binnen onze openingstijden!

Hoe gaat alles in zijn werk en door wie:

Zoals al eerder beschreven dragen wij er zorg voor dat we op elke locatie de zelfde manier van aanpak hebben. De locatie verantwoordelijke wordt aangestuurd door de Hoofdleidster/Pedagoog om zowel het beleidsplan als de risico-inventarisaties uit te voeren of te actualiseren.

Jaarlijks wordt deze op datum aangepast en tussentijdse veranderingen worden direct aangepast waar nodig in het verslag of registratie. De inventarisatie speelt daarin een belangrijke rol immers daaruit blijkt of er veranderingen zijn te denken valt b.v. aan een verbouwing of juist ruimte inkrimping. Ook kan een andere manier van inrichten en aanschaf van speelmateriaal rede zijn om het plan aan te passen.

Wij houden ons aan de eisen van de wet kinderopvang zodat we veilige en verantwoorde opvang kunnen bieden aan onze kinderen waarbinnen zij doormiddel van regels/ afspraken en in leerproces om kunnen gaan met elkaar, de omgeving en de normen en waarden die beschreven staan in ons pedagogisch beleid.

Alle medewerkers worden geïnformeerd en betrokken bij het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid en de locatie gerichte risico-inventarisaties. In de teamvergaderingen is dit onderdeel een vast item en wordt besproken wat en of er veranderingen zijn en aangegeven worden wanneer de jaarlijkse actualisatie heeft plaatsgevonden. De niet aanwezigen zullen worden bijgepraat door de Hoofdleidster/Mentor.

Tijdens de intake bij nieuwe ouders worden de ouders geïnformeerd over het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Dit is door ons ook beschreven in ons algemeen reglement. Al onze documenten liggen ter inzage op de ouderinfo tafel op elke locatie toegankelijk voor elke ouder nabij de ingangsdeur of staan op onze website!

Kleinschalig

Kleinschalige opvang betekent veel persoonlijke aandacht!

Met leeftijdsgenootjes

Onze groepen worden ingedeeld op leeftijd.

Professioneel

Onze begeleiders zijn allen gecertificeerd voor BSO.

Scherp geprijsd

Wij bieden de beste uurtarieven uit de regio!